سازمان و مدیریت: از مدرنیسم تا پسامدرنیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعبیر مدرن و پست – مدرن وارد رشته های مختلف علمی نظیر هنر، ادبیات، اقتصاد، علوم اجتماعی و ... شده است به نحوی که تئوری های قبلی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را ناکافی می داند. بنابراین طبیعی است که این تعابیر وارد عرصه مدیریت و سازمان شود چرا که رشته مدیریت ترکیبی از رشته های علوم انسانی و بخصوص رشته علوم اجتماعی است. تئوریهای مدرن سازمان مبتنی بر سه تفکر بوروکراسی ایده آل ، تقسیم و ساده نمودن کار، و یافتن بهترین طریق انجام کار است در حالی که تئوریهای پست – مدرن بر کاهش بوروکراسی، عدم تفکیک کار و یکپارچگی تاکید دارد.
تئوریهای مدرن مدیریت و رهبری نیز بر شیوه عقلایی تجزیه و تحلیل، عدم مشارکت زیردستان در تصمیم گیری، رعایت استقلال در تحلیلگری، جستجوی علت یا مدل واحد در بررسی پدیده ها، تفکر تحلیلی و مطالعه پدیده های قابل مشاهده استوارند در حالی که تئوریهای پست – مدرن بر شیوه های شهودی و غیر عقلی، مشارکت زیردستان در تصمیم گیری، تفکر ترکیبی و مطالعه پدیده های نمادین در کنار پدیده های قابل مشاهده تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization and management: from modernism to postmodernism

نویسنده [English]

  • mirali seyed naghavi