بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در مسیر بی انتهای رشد و توسعه ی علوم، نقطه های عطف معدودی ایجاد شده اند که چرخش ها و دگرگونی های شگرفی را پدید آورده اند. جهان نیوتونی با نقطه ی عطف نظریه ی نسبیت و نظریه ی نسبیت با چرخشی به سوی نظریه ی آشوب و بی نظمی، طرح های تازه ای را در دنیای علم ایجاد کردند. مسایلی که با فیزیک نیوتونی حل شدنی بودند و با نظر خوش بینانه ی لاپلاس جواب های دقیق و قطعی برای آنها متصور بود در نظریه ی نسبیت راه حل های دیگری می طلبیدند و نظریه ی بی نظمی برای پاسخ به مسائل پیچیده و آشوب ناک زمانه راه چاره های نوینی را مطرح می ساخت.
این تغییرات اساسی و دگرگونی های بنیادی که یک حوزه ی تفکر و اندیشه را با تمام تئوری ها، مدل ها و چارچوب های ذهنی آن، به کنار می گذارد و حوزه ی دیگری را بنا می نهد، تغییر در پارادایم نام نهاده اند. توماس کوهن دانشمندی است که برای نخستین بار بحث پارادایم ها یا حوزه های غالب تفکر و اندیشه ی علمی در زمینه های مختلف دانش بشری را مطرح ساخت و آنها را مجموعه ای از قواعد و نظریه هایی دانست که در یک دوره از زمان مورد قبول اهل یک رشته یا رشته های علم بوده و تمام اعمال و افعال آن ها را شکل می داده است. اهل هر رشته و حرفه مبانی اندیشه و عمل خود را از پارادایم های زمان خود اخذ می کنند و هنگامی که عالمی پارادایم خاصی را مقبول و معقول می داند، دیگر نیازی به آن نمی بیند. که برای ساختن و پرداختن حوزه ی کار خود از نو تلاش کند و به اثبات اصول اساسی کار خود بپردازد. و یا آنها را زیر سوال ببرد و در صحتشان تردید بخود راه دهد. قبول حقانیت و درستی بی چون و چرای پارادایم از سوی علما مساله ی رکود و سکون در نوآوری و خلاقیت های علمی را به وجود آورده و پویایی دانش را دچار نکس می سازد. علم در یک پارادایم ثابت از حرکت باز می ایستد و با حرکت در مسیری ثابت، چرخشی دایره وار را آغاز می کند. عالمان در پارادایم های ثابت پس از مدتی از هر نقطه که حرکت کنند باز به همان نقطه خواهند رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Reflection of chaos theory in management"

نویسنده [English]

  • seyedmehdi alvani

چکیده [English]

Today we are facing with a turbulent world full of complexity and change. Contemporary problems are too complicated for rational, logical solutions. They admit insights, not answers. Chaos theory is a solution to reveal insights into the structure and the dynamics of complex systems. Chaos theory is in formative stage, but we can use it in management practices. This article is about applications of chaos theory in management. Butterfly effect, dynamic adaptation, self-similarity, and strange attractors are four main characters of chaos theory which are described in the article and their reflections in management are presented in details.

دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 37-53
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395