جایگاه و نقش بودجه در فرایند مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدایت فعالیت های سازمانی مستلزم صرف منابع و انجام هزینه هاست و بدون آن هیچ هدفی قابل تحقق و هیچ مدیریتی قابل اعمال نیست. بنابراین بودجه بندی از ضروریات مدیریت تلقی می شود. الزام فزاینده مدیریت به استفاده از بودجه بندی به خاطر نیل به هدف های سازمانی ارتباط مدیریت و بودجه بندی را هر چه تنگتر کرده و جهتگیری آنها را به سوی یکدیگر موجب شده است. ارتباط بودجه و مدیریت تطابق و هماهنگی فرایند آن دو را توجیه می کند. چنانچه مراحل سیاستگذاری، تهیه و تنظیم و تصویب بودجه در مقابل وظیفه برنامه ریزی مدیریت قرار گرفته و ابزار آن تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place and role in the budget process

دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 53-72
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395