سودمندی درجه تمرکز بازار در پی شبینی بازده سهام گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بازارهای محصول دربرگیرنده سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار می باشند که
بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر، شکل و نوع و سازمان بازار
مشخص می شود. تمرکز بازار یکی از خصوصیات ساختاری بازار است که نقش
مهمی در ماهیت قیمت گذاری و درجه رقابت یا انحصار موجود در یک بازار یا
صنعت را ایفا می کند. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی نقش متغیر درجه
تمرکز بازار در پیش بینی بازده سهام و ارایه الگویی برای بیان این رابطه می باشد.
داده های پژوهشی الگوی تحقیق متشکل از متغیرهای مستقل شاخص تمرکز صنعتی
هرفیندال، اندازه صنعت (ارزش بازار سهام)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم مالی و بتای پرتفوی صنعت و هم چنین بازده سهام سال آتی به عنوان متغیر وابسته م یباشند. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1381 تا 1387 می باشد. با توجه به این که شاخص تمرکز بازار متغیری صنعتی م یباشد، لذا همه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در سطح صنعت تبیین و محاسبه شده اند. به این منظور بعد از بررسی  گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران و احراز شرایط، 31 گروه فرعی فعال صنعتی به عنوان پرتفوی در نظر گرفته و آزمون های آماری لازم صورت پذیرفت. نظر به این که متغیرهای معرفی شده در این مطالعه از یک سو در میان 31 صنعت مختلف بورس و از سوی دیگر در دوره زمانی 7 ساله انتخاب می شوند، لذا راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. با این وصف، به منظور بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از رهیافت اقتصادسنجی اثرات ثابت پانل دیتا (با وزن دهی به مقاطع صنعت) و به روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین (GLS) تعمیم یافته متغیرهای مستقل درجه تمرکز صنعتی و اندازه صنعت با بازده سهام آتی رابطه معنی داری وجود دارد. بین متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اهرم مالی و بتای صنعت با بازده سهام رابطه معن یداری مشاهده نشد. هم چنین مدل تحقیق قادر است 48 درصد رفتار بازده سهام سال آتی را توضیح دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Analysis of Industry Concentration Efficacy in the Prediction of Manufacturing Industries’ Stock Returns

چکیده [English]

The objective of this study is to investigate the impact of industry concentration on the average stock returns prediction, and propose a model to explain this relationship. Explanatory variables are the past one-year's Herfindahl-Hirschman Index of the industry concentration, industry size (market equity), book-to-market ratio, leverage, and systematic risk (beta); also the industry average return is as the dependent variable. The study covers the years 1381 to 1387 and uses 31 manufacturing industry-year observations. With respect to the fact
that concentration index is industry specific, all of the dependent and independent variables in this research are evaluated at the industry level. To examine the research hypotheses, the Panel Data technique
with Fixed Effect (weighted) and Generalized Least Squares (GLS) methods were employed. Results indicate that in Tehran Securities Exchange, there exists a significant relationship between industry concentration and the size and average stock returns. On the other hand, book-to-market ratio, leverage and systematic risk are not associated with annual industry stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herfindahl-Hirschman Industry Concentration Index
  • Product Markets Structure
  • Annual Stock Returns
  • Industry Size
  • Panel Data
Ĥ منابع و م
انتشارات جهاد دانشگاهی، ،« اقتصاد صنعتی؛ با رویکرد نوین » ؛( 1. احمدیان، مجید ( 1384
. دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 159
ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در » ؛( 2. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و دیگران ( 1387
مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، دوره 10 ، شماره 26 پاییز و زمستان، ،« بورس اوراق بهادار
. ص 31
پایا ننامه کارشناسی ،« تخمین تابع قیمت هیدانیک مسکن شهر اهواز » ؛( 3. انواری، ابراهیم ( 1384
. ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، ص 93
مجله ،« عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران » ؛( 4. باقرزاده، سعید ( 1384
.25- تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال هفتم، شماره 19 بهار و تابستان، ص ص 64
فصلنامه پژوهشنامه ،« اندازه گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران » ؛( 5. بخشی، لطفعلی ( 1382
. بازرگانی، شماره 26 بهار، ص 84
مجله ،« متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام » ؛( 6. ثقفی، علی و محمدجواد سلیمی ( 1384
.61 ، 62 ، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43 تابستان، ص ص 63
انحصار و تمرکز در صنایع ایران؛ مطالعه » ؛( 7. جلال آبادی، اسدالله و فاطمه میرجلیلی ( 1386
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 7 ،«1379- موردی برخی از صنایع 1384
.207 ، بهار و تابستان، ص ص 212 و 210
بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده » ؛( 8. جلالی نائینی، سید احمدرضا و حسن قالیباف اصل ( 1382
مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 15 بهار و تابستان، ص ،« سهام در ایران
.13
ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت » ؛( 9. خدادادکاشی، فرهاد ( 1385
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، چاپ دوم. ،« ایران
سنجش درجه رقابت در بازار جهانی کالاهای منتخب سنتی » ؛( 10 . خدادادکاشی، فرهاد ( 1384
اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 51 ، پاییز 1384 ، ص ص ،« وکشاورزی ایران
.135-178
.« تأثیر تمرکز بانکی بر ریسک اعتباری » ؛( 11 . دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی ( 1385
18. Ali, Ashiq & Sandy Klasa & Eric Yeung (2008); “The Limitations of
Industry Concentration Measures Constructed with Compustat Data:
Implications for Finance Research”,Working Paper, Available at:
http://ssrn.com/abstract=926269
19. Bain, Joe (1954); “Economies of scale, concentration and the condition
of entry in twenty manufacturing industries”, American Economic
Review, 44, 15–39.
20. Ball, R. (1978); “Anomalies in Relationships between Securities’
Yields and Yields- Surrogates”, Journal of Financial Economics, 6,
103- 126.
21. Baltagi, Badi. H, (2005); “Econometric Analysis of Panel Data”, 3d
Ed, John Wiley & Sons, Ltd.
22. Banz, R. W. (1981); “The Relationship between Return and Market
Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics, 9, 3- 18.
23. Basu, S (1977); “Investment Performance of Common Stocks in
Relation to Their Price-Earning Ratio”, Journal of Financial
Economics, 32, 663- 682.
24. Basu, S (1983); “The Relationship between Earning Yield, Market
Value, and Return for NYSE Common Stock: Further Evidence”,
Journal of Financial Economics, 12, 129- 156.
25. Bhandari, L. C (1988); “Debt/Equity Ratio and Expected Common
Stock Returns: Empirical Evidence”, Journal of Finance, 43, 507- 528.
26. Fama, Eugene F., & James MacBeth (1973); “Risk, return, and
equilibrium: empirical tests”, Journal of Political Economy, 81, 607–
636.
27. Fama, Eugene F., & Kenneth R. French (1992); “The cross-section of
expected stock returns”, Journal of Finance, 53, 1975-1999.
28. Fama, Eugene F., & Kenneth R. French (1998); “Value versus Growth:
The International Evidence”, Journal of Finance, 47, 427-465.
29. Grinblatt,M. & Titman, S. (1989); “Mutual fund performance: an
analysis of quarterly portfolio holdings”, Journal of Business, 62, 394-
415.
30. Hou, Kewei & David T. Robinson (2006); “Industry Concentration and
Average Stock Returns”, Journal of Finance, VOL. LXI, NO. 4, PP.
1927-1956.
31. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993); “Returns to buying winners and
selling losers: implications for stock market efficiency”, Journal of
Finance 48, 65–91.
32. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995); “Overreaction, delayed reaction,
and contrarian profits”, Review of Financial Studies, 8, 973.
33. King, Benjamin (1966); “Market and Industry Factors in Stock Prices
Behavior”, Journal of Business, Vol. 39, pp. 138-180.
34. Reinganum, M. R. (1981); “Misspecification of Asset Pricing:
Empirical Anomalies Based on Earnings' Yields and Market Values”,
Journal of Financial Economics, 9, 19-46.
35. Rosenberg, B. & Reid, K. & Lanstien, R (1985); “Persuasive Evidence
of Market Inefficiency”, Journal of Portfolio Management, 11, 9-17.
36. Schumpeter, Joseph (1912); “The Theory of Economic Development”,
(Harvard University Press, Cambridge, Mass).
37. Stattman, D. (1980); “Book Values and Stock Returns”, The Chicago
MBA: A Journal of Selected Paper.
38. Yaffee, Robert (2003); “A Primer for Panel Data Analysis”, Social
Science, Statistics & Mapping Group of ITS, Academic Computing
Services, New York University, Available at:
http://nyu.edu/its/pubs/connect/fall03/yaffee_primer.html