انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک چند هدفه با پارامترهای فازی را جهت انتخاب پرتفولیوی مناسبی از فرآیندها برای مهندسی مجدد در شرکت های تولیدی ارائه می کند. برای اندازه گیری و برآورد اثر مهندسی مجدد هر یک از فرآیندها در بهبود عملکرد شرکت، یک روش ارزیابی بر مبنای مجموع های جدید از شاخص های کمی و کیفی ایجاد شده است. به دلیل کلامی بودن برخی متغیرها و وجود داده های غیر قطعی از نظریه مجموعه های فازی استفاده شده است. لذا فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، تصمیم گیری گروهی چند معیاره، نظریه فازی و نظریه پرتفولیو به منظور توسعه یک مدل انتخاب پرتفولیوی فرآیند، در کنار هم به کار برده شده است. در نتیجة این مدل، فرآیندهایی برای مهندسی مجدد انتخاب می شوند که حداکثر ارزش را برای سازمان ایجاد کرده و حداقل مقاومت کارکنان را در پی دارند. برای حل مسائل برنام هریزی خطی صفر و یک چند هدفه با پارامترهای فازی یک روش جدید با توجه به درجه عضویت اعداد فازی توسعه داده شده است. در پایان، یک مطالعه موردی جهت تشریح روش پیشنهادی ارائه شده است که عملی بودن و کارآیی آن را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Business Processes Reengineering Portfolio Selection

نویسندگان [English]

 • Maghsoud Amiri 1
 • Alireza Alinezhad 2

1 ∗ Assistant Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University

2 Assistant Professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering Islamic Azad University- Qazvin branch

چکیده [English]

This paper presents a multi-objective zero-one linear programming model with fuzzy parameters to select a proper portfolio of processes for reengineering in the manufacturing companies. Based on a new set
of qualitative and quantitative indicators, an evaluation method is presented to measure and estimate the reengineering effect of processes on the improvement of company performance. Fuzzy sets theory is used because some variables are verbal and we have some uncertain data. So, analytic hierarchy process, multi-criteria group decision making, fuzzy theory and portfolio theory all were used together to develop a process portfolio selection model. In this model, processes which make maximum value for company and cause the
least staff resistance are selected for reengineering. Also considering the membership degree of fuzzy numbers, a novel method is developed to solve multi-objective zero-one linear programming problems with fuzzy parameters. Finally, an illustrative case study is included to demonstrate the efficiency and practicality of the proposed model. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Process Reengineering (BPR)
 • process portfolio selection
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • performance measurement
 • Fuzzy Theory
 • multi-objective zero-one linear programming
1. Ahmad, M.M., Dhafr, N. (2002). Establishing and improving
manufacturing performance measures. Robotics and Computer Integrated
Manufacturing, 18 (3), 171-176.
2. Alias, M.A., Hashim, S.Z., Samsudin, S. (2009). Using fuzzy analytic
hierarchy process for southern Johor river ranking, Int .J. Advance Soft
Comput, 1 (1), 62-76.
3. Arteta, B.M., Giachetti, R.E. (2004). A measure of agility as the
complexity of the enterprise system. Robotics and Computer-Integrated,
20, 495-503.
4. Azadeh, A., Ghaderi, S.F., Partovi, Y., Ebrahimipour, V., Suzuki, K.
(2007). An integrated framework for continuous assessment and
improvement of manufacturing systems. Applied Mathematics and
Computation, 186, 1216-1233.
5. Carlsson, C., Fuller, R., Heikkila, M., Majlender, P. (2007). A fuzzy
approach to R&D project portfolio selection. International Journal of
Approximate Reasoning, 44, 93-105.
6. Chang, S., Shen, H. (2002). Supply chain reengineering using a core
process analysis matrix and object oriented simulation. Information &
Management, 39, 345-358.
7. Chen, C.C. (2008). An objective-oriented and product-line-based
manufacturing performance measurement. Int .J. Production Economics,
112, 380-390.
8. Cheng, M., Tsai, H., Lai, Y. (2009). Construction management process
reengineering performance measurements. Automation In Construction,
18, 183-193.
9. Davenport, T.H., Short, J.E. (1990). The new industrial engineering:
Information technology and business process redesign. Sloan
Management Review 31 (4), 11–27.
10.Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work
Through Information Technology. Harvard Business School Press,
Boston.
11.Gingele, J., Childe, S.J., Miles, M.(2002). A modeling technique to
reengineering business process controlled by ISO 9001. Computers in
industry, 49, 235-251.
12.Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don’t automate, obliterate.
Harvard Business Review, 104–112.
13.Hammer, M., Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A
Manifesto for Business Revolution. Harper Business, New York.
14.Herzog, N.V., Tonchia, S., Polajnar, A. (2009). Linkages between
manufacturing strategy, benchmarking, performance measurement and
business process reengineering. Computers & Industrial Engineering.
15.Hipkin, I.B., Cock, C.D. (2000). TQM and BPR: lessons for maintenance
management. Omega, 28, 277-292.
16.Kim, S.H., Jang, K.J. (2002). Designing performance analysis and IDEF0
for enterprise modeling in BPR. Int .J. Production Economics, 76, 121-
133.
17.Klapka, J., Pinos, P. (2002). Decision support system for multicriterial
R&D and information systems project selection. European Journal of
Operational Research, 140, 434-446.
18.Lee, J.W., Kim, S.H. (2000). Using analytic network process and goal
programming for interdependent information system project selection.
Computers and Operations Research, 27, 367-382.
19.Lin, C., Hsieh, P.J. (2004). A fuzzy decision support system for strategic
portfolio management. Decision Support Systems, 38, 383-398.
20.Ma, N., Wang, L. (2006). An integrated study of global competitiveness
at firm level: based on the data of china. In Proceedings of PICMET.
21.Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Kourentzi, A. (2008). Selection among
ranked projects under segmentation, policy and logical constraints.
European Journal of Operational Research, 187, 177-192.
22.Meixner, O. (2009). Fuzzy AHP group decision analysis and its
application for the evaluation of energy sources. Institute of Marketing
and Innovation. Vienna, Austria.
23.O’Neill, P., Sohal, A. (1999). Business process reengineering: A review
of recent literature. Technovation, 19, 571-581.
24.Ozcelik, Y. (2010). Do business process reengineering projects payoff?
Evidence from the United States. International Journal of Project
Management, 28, 7-13.
25.Reijers, .H.A., Mansar, S.L. (2005). Best practices in business process
redesign: an overview and qualitative evaluation of successful redesign
heuristics. Omega, 33, 283-306.
26.Tatsiopoulos, I.P., Panayiotou, N. (2000). The integration of activity
based costing and enterprise modeling for reengineering purposes. Int .J.
Production Economics, 66, 33-44.
27.Torabi, S.A, Hassini, E. (2008). An interactive possibilistic programming
approach for multiple objective supply chain master planning. Fuzzy Sets
and Systems, 159, 193-214.
28.Tseng, F.M., Chiu, Y.J., Chen, J.S. (2009). Measuring business
performance in high-tech manufacturing industry: A case study of
Taiwan’s large-sized TFT-LCD panel companies. Omega, 37, 686-697.
29.Whitman, M. (1996). IT divergence in reengineering support:
performance expectations VS. Information and management, 39, 313-
324.
30.Yu, C.S., Li, H.L. (2001). An Algorithm for generalized fuzzy binary
linear programming problem. European Journal of Operational Research,
133, 496-511.
 
دوره 20، شماره 62
پاییز 1389
صفحه 1-35
 • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1388
 • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1389
 • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1389