الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه

چکیده

ایجاد هماهنگی در نگرش ها و الگوهای مختلف و ارائه منطق مشترک در مسائل مدیریتی یکی از چالش های فراروی مدیریت در دوره کنونی است. این تحقیق الگویی هماهنگ از راهبردهای تولید در ارتباط با راهبردهای کسب و کار و بازاریابی را ارائه می کند که مطابق نتایج حاصل از تحلیل داده ها، این هماهنگی تأثیر معناداری در عملکرد سازمان دارد. راهبرد این پژوهش، پیمایش است که از روش کمی استفاده می کند. تحقیق حاضر براساس نتیجه، توسعه ای؛ بر اساس هدف، تبیینی توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کمی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران یا کارشناسان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد، شاخص رشد فروش نسبت به صنعت انتخاب گردید لذا داده های مربوط به فروش شرکت و صنایع از صورتهای مالی بین سالهای 38 تا 33 جمع آوری گردید. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون مقایسه میانگین نمونههای مستقل، تحلیل واریانس، آزمونهای تعقیبی و همبستگی(استفاده شده است. در نهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، الگوی هماهنگ راهبرد تولید را مورد تائید قرار گرفت و مشخص گردید که شرکتهایی که دارای ترکیب هماهنگی از راهبردهای تولید، کسب وکار و بازاریابی هستند دارای عملکرد بالاتری می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Integrated Model of Manufacturing Strategy in Coordination with Marketing and Business Strategies, and Studying This Coordination’s Impact on the Organizations’ Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Aarabi 1
  • Amir Mostafavi* 2
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai university
2 Ph.D. student of Marketing Management, Allameh Tabatabai university
چکیده [English]

Alignment among all the strategies of different sectors in every organization is now being one of the challenges of today’s organizational management. This paper aims to develop an integrated model of manufacturing strategy in coordination with marketing and business strategies. According to the obtained results, the mentioned coordination has a meaningful impact on organizational performance.
Our research strategy is survey, and the method used, in terms of results is developmental, descriptive-oriented in terms of goal, and quantitative in terms of data. Measurement tools are questionnaire and
interview. Our statistical population consists of the manufacturing companies admitted in the Tehran Stock Exchange. For measuring the companies’ performances, we calculated the growth rate of sales acquired from financial statements of five years. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The research results verified the integrated model of manufacturing strategy. Findings also indicate that the companies incorporating a coordinative combination of business, marketing, and manufacturing strategies have a higher performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Strategy
  • Strategic Alignment
  • competitiveness
  • Business Strategy
  • marketing strategy