رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه‌های توسعه خدمات جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید (NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده‌اند.
     در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت (CSF) موثر در پروژه‌های توسعه خدمت جدید  (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون‌های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص‌ها رتبه‌بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت‌های اول تا سوم را کسب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking of Critical Success Factors (CSF) of Civic Services in New Service Development (NSD) Projects of Municipality by Use of Grey Relational Analysis (GRA) Technique Study

نویسنده [English]

  • Seyed Habib Allah Mirghafoori

Associate Professor of Industrial Management, Management Faculty

چکیده [English]

    There is ample evidence that a well-designed and developed service system is a representation of ‘quality of life’ in societies. It's important for presenting and existing in the market, service organization successfully manage their new service. New service development (NSD) has emerged as an important area of research in service operations management and numerous studies in the last two decades are revealed many its factors of success and failure.
   This research with the aim of civic new service development, Critical Success Factors (CSF) that effect on New Service Development (NSD) projects of municipality are identified and ranked by investigating previus studies results. in this matter, 35 critical criteria are accepted by use of statistic tests then these factors are ranked by Grey Relational Analysis (GRA). The employing worthy engineers and man power, attention to clarity and greenery of area, and aiming of new services of municipality are the first to third preferences.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success Factors (CSF)
  • New Service Development (NSD)
  • civic services
  • Grey Relational Analysis (GRA)
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1391