نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

دیدگاه استراتژی در مقام عمل یکی از دیدگاه‌های نو و در حال توسعه در حوزه‌ی استراتژی‌پژوهی است. این نگاه تأکید فراوانی بر مطالعه‌ی زبان و گفتمان در قلمروهای خُرد و موضعی دارد. مطالعه پیش رو با اتکا بر این رویکرد و با استفاده از تحلیل مضمون به دنبال بررسی چگونگی بهره‌گیری مدیران ارشد فعال در سازمان‌های بزرگ ایران از زبان برای کسب مشروعیت بیشتر است. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل ۴۳ مصاحبه مربوط به ۳۱ نفر(جامعه: ۵۹ نفر) از مدیران ارشد سازمان‌های بزرگ ایران(۱۰۰ شرکت برتر فهرست سازمان مدیریت صنعتی) به اشباع رسیده‌اند. نمونه‌ها از ترکیبی از نمونه‌گیری‌های در دسترس، هدفمند و نظری حاصل شدند. برای اعتبارسنجی پژوهش از ضریب کاپا(توافق دو کدگذار) بهره گرفته شد؛ عدد آن ۷۴/۰ شد. در گام نخست کدگذاری ۶۱ کد باز شناسایی شد. در نهایت و به عنوان نتیجه گام دوم یا همان کدگذاری محوری، مشخص شد که مدیران سازمان‌های بزرگ ایرانی جهت مشروعیت‌بخشی به خود، تصمیمات و اقدامات‌شان از شش الگوی زبانی «علم، اخلاق، وابستگی، تمایز، نظم و آینده» به طور پیوسته در گفته‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، و مانند آن‌ها بهره می‌گیرند و آن‌ها را نهادینه ساخته‌اند. این الگوهای زبانی گاهی نقشی سازنده و کارکردی و بسیاری اوقات نیز سهمی مخرب و غیرکارکردی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Linguistic patterns of managers to gain legitimacy in large organizations

نویسنده [English]

  • Shahram Khalil Nezhad

Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The strategy-as-practice view is one of the new, emerging and developing perspectives in the field of strategy research. This view places great emphasis on the study of language, and discourse in small and local areas. The study, relying on this approach and using thematic analysis, seeks to investigate how senior managers in large Iranian organizations use language to gain more legitimacy. The research after analyzing 43 interviews related to 31 people (population: 59 people) of senior managers of large organizations in Iran have reached saturation. The samples were obtained from a combination of convenience, purposive and theoretical sampling. Kappa coefficient was used to validate the research. Its number was 0.74. In the first step of coding, 61 open codes were identified. Finally, as a result of the second step or the axial coding, it was found that the managers of large Iranian organizations in order to legitimize themselves, their decisions and actions continuously use the six language patterns of "science, ethics, dependence, differentiation, order and future" in their statements, interviews, speeches, and the like and have institutionalized them. These language patterns sometimes have a constructive and functional role and many times they have a destructive and non-functional role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy as practice
  • legitimization
  • language
  • discourse