نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، لرستان ، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی انعطاف‌پذیری منابع‌انسانی با رویکرد TISM فازی در دانشگاه لرستان انجام‌گرفته است.
روش: تحقیق براساس هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات آمیخته کمی و کیفی است. داده‌ها از طریق روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری کل فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، گروهی از خبرگان، متشکل از اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه لرستان که گرایش و تخصص آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی بود، در نظر گرفته شد. شاخص‌های انعطاف‌پذیری منابع‌انسانی از طریق ادبیات‌نظری و مصاحبه با 7 نفر ازصاحب نظران این حوزه که با روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت‌نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند، شناسایی شدند. که در نتیجه‌ی آن 12 شاخص استخراج شد. در بخش کمی پرسشنامه مقایسات زوجی شاخص‌ها توسط افراد نمونه تکمیل شد. سپس، برای ایجاد ارتباط و توالی بین عوامل و ارائه الگوی ساختاری از روش مدل‌سازی ساختاری‌تفسیری در محیط فازی استفاده گردید.
یافته‌ها: سطح‌بندی شاخص‌های انعطاف‌پذیری منابع‌انسانی طی سیزده مرحله انجام‌گرفت که در‌نهایت منجر‌به ‌شکل‌گیری مدل انعطاف‌پذیری منابع انسانی در چهار سطح شد. شاخص‌های توانش حل‌مسئله، اقدام مؤثر در شرایط مبهم، فنون مدیریت دانش در بالاترین سطح قرار گرفتند و بالاترین قدرت وابستگی را دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing of Human Resource Flexibility Pattern with a Fuzzy TTSM Approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Hakkak

Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted to design a human resource flexibility model with the fuzzy TISM approach at Lorestan University.

Method: The research is based on a practical purpose and in terms of method, it is a mixed quantitative and qualitative research. The data have been analyzed through fuzzy total interpretive structural modeling. The statistical population of the research in the qualitative and quantitative part was a group of experts, consisting of professors from the Faculty of Economics and Management of Lorestan University, whose orientation and expertise were in the field of human resources management. The flexibility indicators of human resources were identified through theoretical literature and interviews with 7 experts in this field who were selected as a sample using the purposeful sampling method and based on the theoretical adequacy principle. As a result, 12 indicators were extracted. In the quantitative part of the questionnaire, the sample completed pairwise comparisons of indicators. Then, the interpretive structural modeling method was used in the fuzzy environment to create a connection and sequence between the factors and provide a structural model. Results: The leveling of human resource flexibility indicators was done in thirteen stages, finally forming the human resource flexibility model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Flexibility
  • Human Resource Flexibility
  • Lorestan University
  • Fuzzy- TISM