نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه امین، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه امین، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران

چکیده

دموکراسی سازمانی بیانگر موقعیتی است که در آن سازمان به کارکنان خود فرصت مشارکت در امر اداره سازمانی را داده و شرایط سهمیم شدن در تصمیم گیری های سازمانی را مهیا سازد. با توجه به تنوع و تغییر پذیری مفهوم دموکراسی سازمانی، این پژوهش بدنبال تفسیر این پدیده با رویکرد پدیدارنگاری می باشد. فلسفه پژوهش تفسیری بوده، روش اجرای آن کیفی و از گونه پدیدارنگاری است. روش گردآوری داده ها، میدانی و از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه مشارکت کنندگان تحقیق کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که به روش بیشینه تنوع نمونه گیری شده و با 32 نفر مصاحبه انجام شده است. براساس تحلیل یافته های تحقیق مشخص گردید هشت روش تجربه کردن دموکراسی در محیط سازمانی وجود دارد که شامل: شکوفایی، تحقق اراده عامه، قدرت تغییر فرایند، حاکمیت قانون، اخلاق حرفه ای، توانمندسازی کارکنان، تصمیم گیری مشارکتی و پاسخگویی به ارباب رجوع، می باشد. براساس یافته های تحقیق، طبقات توصیفی در پنج سطح توسعه فردی (شکوفایی و توانمندسازی)، فرایندمحوری (تصمیم گیری مشارکتی و قدرت تغییر فرایند)، فرهنگ محوری (حاکمیت قانون و اخلاق حرفه ای)، مدیریت سازمانی (تحقق اراده عامه) و جامعه محوری (پاسخگویی به ارباب رجوع) قرار می گیرد که نشانه وجود تفاوت ساختاری و سلسله مراتبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenography of democracy in the organization

نویسندگان [English]

  • Mahdi Alizadeh 1
  • Masoud Shariati 2
  • Parviz Noroozirad 3

1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resource Management, Amin University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resource Management, Amin University, Tehran, Iran

3 Master of Public Administration, Faculty of Management, Danesh Alborz University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Organizational democracy situation in which the organization gives its employees the opportunity to participate in the organization's management and provides the conditions for participation in organizational decisions. Considering the diversity of the concept of organizational democracy, this research seeks to understand and interpret this phenomenon with a phenomenography approach. The data collection method is field and interview tool is used. The community of participants of the research was the employees of the Social Security Organization, which was sampled by the maximum diversity method and 32 employee were interviewed. Based on the analysis of the research findings, it was determined that there are eight methods of experiencing democracy in the organizational environment, which include: Thriving, realization of public will, power to change the process, rule of law, professional ethics, employee empowerment, collaborative decision-making and responding to clients. Based on research findings, descriptive classes in five levels of personal development (Thriving and empowerment), process-oriented (participatory decision-making and the power to change the process), culture-oriented (rule of law and professional ethics), organizational management (realization of public will) And society-oriented (answering to clients), which is a sign of the existence of structural and hierarchical differences in addition to their semantic differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Phenomenography
  • Public Will
  • Pluralism