نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

رخوت سازمانی وضعیتی است که به شکل نارضایتی یا بی‌تفاوتی نسبت به کار ایجاد می شود که عملکرد و انگیزه کارکنان را کاهش می دهد و احتمال بروز مشکلات سازمانی متناسب با این بیحالی افزایش می یابد. هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سبک مدیریت عنکبوتی بر رخوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نخبه ستیزی می باشد. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش نیز توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 325 نفر از آنها برای نمونه تحقیق انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه استاندارد می باشد. روایی محتوایی و روایی سازه پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته است و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان دادند که مدیریت عنکبوتی بر رخوت سازمانی و نخبه ستیزی تاثیر معناداری دارد. نخبه ستیزی بر رخوت سازمانی تاثیر معناداری دارد. نقش میانجی نخبه ستیزی در تاثیرگذاری مدیریت عنکبوتی بر رخوت سازمانی نیز تائید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of spider management on organizational decline: the mediating role of anti-elitism

نویسنده [English]

  • Zohre Mohamadyari

Assistant Professor, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Organizational decline is situation that is created in the form of dissatisfaction or indifference towards work , which reduces the performance and motivation of employees, and the probability of organizational problems increases according to this apathy. The main purpose of this research is to investigate the effect of the spider management style on organizational decline with regard to the mediating role of anti-elitism. This research is applied based on the purpose and descriptive-correlation based on the nature of the method. The statistical population of this research includes the employees of the government organizations of Ilam city, 325 of them have been selected for the research sample using simple random sampling method. The tool for collecting research data is a standard questionnaire. The content validity and construct validity of the questionnaire have been confirmed, and Cronbach's alpha coefficient and composite reliability have been used to check the reliability of the questionnaires. Visual PLS was used to analyze the research data. The results showed that spider management has a significant effect on organizational decline and anti-elitism. Anti-elitism has a significant effect on organizational decline. The mediating role of anti-elitism in the influence of spider management on organizational decline has also been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spider management
  • organizational declin
  • anti-elitism
  • visual PLS