نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، مدیریت منابع انسانی، دانشکده پردیس خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی تأمین، توسعه و نگهداشت منابع انسانی در شرکت‌های تولیدی خصوصی‌سازی شده بوده است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون و جامعه آماری، کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی واگذارشده به بخش خصوصی در چارچوب قانون اجرای اصل (44) قانون اساسی طی بازه زمانی 1396-1380 به تعداد 92 شرکت بوده است. از این تعداد، 26 شرکت سرآمد بر اساس شاخص‌های سودآوری، بهره‌وری، اشتغال و جذب طی سال‌های قبل و سال‌های پس از واگذاری حسب ارزیابی‌های فنی سازمان متولی خصوصی‌سازی در کشور، انتخاب شدند . روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با مدیران عامل و فعالان حوزه منابع انسانی شرکت‌های هدف بوده و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش نیز بر سه زیرسیستم تأمین، توسعه و نگهداشت نیروی انسانی تمرکز داشته است.
نتایج پژوهش در خصوص تأمین نیروی انسانی در شرکت‌های موردمطالعه نتایج نشان داد که در شرکت‌های موفق خصوصی-سازی شده، اولویت «تأمین از خارج به داخل» تغییر کرده است و علاوه بر این، «نوع قرارداد کاری کارکنان» نیز از رسمی و پیمانی به قراردادهای کوتاه‌مدت (یک‌ساله و کمتر) با تأکید بر وجود کارایی لازم به‌منظور تمدید تغییر کرده است. در خصوص توسعه نیروی انسانی نیز با توجه به شرایط جدید احراز شغل، آموزش و ..صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explain and compare the pattern of supply, development and maintenance of human resources in successful privatized manufacturing companies

نویسندگان [English]

  • mahdi kheirandish 1
  • Akbar Hassanpoor 2
  • yousef vakili 3
  • hasan akbari 4

1 Assistant Professor (Government Management Group) Shahid Sattari Air University

2 Associate Professor, Department of Human Resources and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Human Resources Management, Faculty of Management at Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD student. managment group, HRM. Kharazmi Campus School

چکیده [English]

The aim of this study is to explain the pattern of supply, development and maintenance of human resources in privatized manufacturing companies. This research is qualitative, practical, and exploratory based on the aim. In qualitative section, additionally, the research strategy has been based on the analysis of interviews with experts and human resource managers of privated companies. The statistical population of the research is all companies and manufacturing enterprises that have been assigned to the private sectors during the last 10 years that 26 companies based on technical evaluation of privatization organization and also indicators of profitability, productivity, employment and fundraising, etc., were introduced as successful companies in the privatization field. Eventually, 12 companies were selected as the final sampling to collect research data. The data collection method was in-depth and semi-structured interviews with chief executive officer (CEO)s or human resources managers of the selected companies. Moreover, according to the principle of theoretical data saturation, all these people were interviewed. Research data analysis focused on three subgroups supply, maintenance, and development of human resources. Regarding the human resources supply in successful privatized companies, .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Privatization"
  • "Article (44) of the Constitution"
  • "Manpower maintenance "
  • "Human resource development"