نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌ آباد، ایران

2 دانشیار، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

Self-wanted isolation is considered a silent phenomenon of the organization; A state in which the employee chooses a corner of solitude deliberately and with authority, and keeps himself away from noises and events, and does not want to participate in organizational activities. Undiscovered dimensions and causes from researchers' point of view and hidden from managers' view led to the necessity of conducting research. Therefore, this research seeks to understand the conceptual depth and causal factors of this little-known phenomenon in Iran's administrative system. This research is based on qualitative methodology and systematic data theory strategy. The statistical population consisted of experts working in government organizations in Ilam city, which was conducted in two ways: targeted and snowball, taking into account the theoretical saturation base, a semi-structured interview was conducted with 17 people. Reliability of qualitative data was measured through the criteria of Lincoln and Guba (1985). Finally, delving deep into the data resulted in 5 categories of organizational poisoning, traditional organizational structure, inefficiency of administrative processes, experienced bitterness, and organizational culture and atmosphere as the causes of self-inflicted isolation with other indicators of fear, silent protest, idealistic expectations, and conservatism.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the foundations and causes of self-Wanted isolation in Government organizations of Ilam city

نویسندگان [English]

  • Reza Sephahvand 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Hamed Ghasempour 3
  • Fatemeh Fazelpour 4

1 Professor, Department of Management, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Ilam University, Ilam, Iran

3 PhD student, Department of Management, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

4 Master of Public Administration, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

انزوای خودخواسته، پدیدة خاموش سازمان به‌شمار می‌رود؛ حالتی که کارمند عامدانه و با اختیار، گوشة عزلت برمی‌گزیند و خود را از هیاهوها و رویدادها دور کرده و دِل به مشارکت در فعالیت‌های سازمانی نمی‌دهد. نامکشوف ماندن ابعاد و موجبات از نظرگاه پژوهشگران و پنهان ماندن از دید مدیران، منجر به ضرورت یافتن انجام تحقیق شد. بنابراین این تحقیق، به دنبال شناخت عمق مفهومی و موجبات سببی این پدیدة کمتر شناخته شده است. این تحقیق از ساحت رویکرد بر پایة روش کیفی و راهبرد نظریة مبنایی از نوع سامان‌مند استوار است. جامعة آماری شامل خبرگان شاغل سازمان‌های دولتی شهر ایلام بودند که به شیوة نمونه‌گیری نظری با در نظرگرفتن قاعدة اشباع تئوریک با تعداد 17 نفر مصاحبة نیمه‌ساختار یافته انجام شد. قابلیت اطمینان به داده‌های کیفی از طریق معیارهای لینکلن و گوبا (1985)، سنجش شد. سرانجام کنکاش در عمق داده‌ها موجب سربرآوردن 5 مقولة مسمومیت سازمانی، شاکلة سنتی سازمان، ناکارآمدی فرایندهای اداری، تلخکامی‌های تجربه‌شده و فرهنگ و جو سازمانی به عنوان موجدات انزوای خودخواسته با نشانگرهای دیگر هراسی، اعتراض خاموش، توقعات آرمان‌گرایانه و منش محافظه‌کاری بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-wanted isolation
  • Grounded theory
  • silent protest
  • Organizational poisoning