نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌ آباد، ایران

2 دانشیار، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

انزوای خودخواسته، پدیدة خاموش سازمان به‌شمار می‌رود؛ حالتی که کارمند عامدانه و با اختیار، گوشة عزلت برمی‌گزیند و خود را از هیاهوها و رویدادها دور کرده و دِل به مشارکت در فعالیت‌های سازمانی نمی‌دهد. نامکشوف ماندن ابعاد و موجبات از نظرگاه پژوهشگران و پنهان ماندن از دید مدیران، منجر به ضرورت یافتن انجام تحقیق شد. بنابراین این تحقیق، به دنبال شناخت عمق مفهومی و موجبات سببی این پدیدة کمتر شناخته شده است. این تحقیق از ساحت رویکرد بر پایة روش کیفی و راهبرد نظریة مبنایی از نوع سامان‌مند استوار است. جامعة آماری شامل خبرگان شاغل سازمان‌های دولتی شهر ایلام بودند که به شیوة نمونه‌گیری نظری با در نظرگرفتن قاعدة اشباع تئوریک با تعداد 17 نفر مصاحبة نیمه‌ساختار یافته انجام شد. قابلیت اطمینان به داده‌های کیفی از طریق معیارهای لینکلن و گوبا (1985)، سنجش شد. سرانجام کنکاش در عمق داده‌ها موجب سربرآوردن 5 مقولة مسمومیت سازمانی، شاکلة سنتی سازمان، ناکارآمدی فرایندهای اداری، تلخکامی‌های تجربه‌شده و فرهنگ و جو سازمانی به عنوان موجدات انزوای خودخواسته با نشانگرهای دیگر هراسی، اعتراض خاموش، توقعات آرمان‌گرایانه و منش محافظه‌کاری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the foundations and causes of self-Wanted isolation in Government organizations of Ilam city

نویسندگان [English]

  • Reza Sephahvand 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Hamed Ghasempour 3
  • Fatemeh Fazelpour 4

1 Professor, Department of Management, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Ilam University, Ilam, Iran

3 PhD student, Department of Management, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

4 Master of Public Administration, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Self-wanted isolation is considered a silent phenomenon of the organization; A situation where the employee deliberately chooses a secluded corner and does not throw itself away from events and events and does not allow participation in organizational activities. self-wanted isolation from the employees' perception of the poor performance of the supporting role by the organization; atmosphere and unhealthy competition among colleagues has arisen, which leads the individual to leave the job after failing to use other behavioral strategies and despairing of leaving the job. Undiscovered dimensions and causes from researchers' point of view and hidden from managers' view led to the necessity of conducting research. Therefore, this research seeks to understand the conceptual depth and causal factors of this little-known phenomenon in Iran's administrative system. This research follows qualitative methodology And from the perspective of strategy, it is based on the data theory of the foundation. The statistical population consisted of experts working in government organizations in Ilam city, which was conducted in the form of theoretical sampling, taking into account the theoretical saturation base, with a number of 17 semi-structured interviews. Reliability of qualitative data was measured through the criteria of Lincoln and Guba (1985). Finally, delving into the depth of the data led to the emergence of 5 categories Organizational poisoning, The traditional form of the organization, Inefficiency of administrative processes, Experienced bitterness and organizational culture and atmosphere as causes of self-wanted isolation with other markers of phobia, silent protest, She had idealistic expectations and a conservative attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-wanted isolation
  • Grounded theory
  • silent protest
  • Organizational poisoning