نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی عمران- مدیریت ساخت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیارگروه مهندسی عمران، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیارگروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

منابع مختلفی برای ارزش آفرینی در سازمان های پروژه محور وجود دارد. این منابع می تواند کارکنان، تکنولوژی، ساختار، فرآیند یا هرآنچه که در چرخه حیات پروژه وجود دارد در‌نظر گرفت، در این تحقیق مدیران پروژه به عنوان کنشگران اجتماعی فعال در محیط پروژه، منبع ارزش آفرینی هستند که با تعامل خلاقانه خود، می توانند ارزش را در ذهن کارکنان ایجاد نمایند، هدف این تحقیق ارائه مولفه هایی برای ارزش آفرینی مدیران پروژه با استفاده از تعاملات روزمره خود با کارکنان است، تحقیق حاضر با استفاده از نمونه گیری هدفمند با رویکردکیفی داده بنیاد و مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته با ۲۳ نفر از مدیران دارای سابقه اجرایی بیش از ۱۰ سال در سازمان های پروژه محور انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد، برای جلب همکاری کارکنان در انجام کار‌های اولویت دار نیاز به در نظر گرفتن مقولات شناخت تعاملی، آموزش مدیران و کارکنان، امکانات مورد نیاز، ساختار انجام کار، ضعف در ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل زمینه‌ای و مداخله گر اثرگذار برکنش اجتماعی ارزش آفرین مدیران پروژه است، همچنین 12 مقوله پس از گردآوری و تحلیل داده ها به عنوان مولفه های راهبردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Value Creation Components of Project Managers to Attract Employee Cooperation

نویسندگان [English]

  • ramyar mirzaei 1
  • Amir Asaad Nasri Zar 2
  • Adel Salavati 3

1 PhD Student, Civil Engineering-Construction Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

There are various sources for value creation in project-based organizations. These sources can be employees, technology, structure, process, or anything in the project life cycle. In this research, project managers as active social actors in the project environment are a source of value creation that can create value in the minds of employees with their creative interaction. The purpose of this research is to provide components for value creation of project managers using their daily interactions with employees. A semi-structured interview was conducted with 23 managers with more than 10 years of executive experience in project-oriented organizations. The results of the research show that in order to attract employees' cooperation in carrying out priority tasks, it is necessary to consider the categories of interactive recognition. The training of managers and employees, the required facilities, the structure of work, the weakness in communication are the most important background factors and the influencers of the value-creating social interaction of the project managers, Also, 12 categories were presented as strategic components after data collection and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value creation
  • Collaboration
  • Grounded theory
  • Project-based organizations
بیگدلی، سحر، تقی زاده، هوشنگ، بافنده زنده، علیرضا. (1396). تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(18)، 169-190.
تاج الدینی، عباس، عالی پور، پرویز، پایدار، علی، کاشیان, سعید. (1402). امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی. مهندسی عمران،
سلمان‌پور سهی، عباس، اعرابی، سیدمحمد، پور عزت، علی اصغر، آقایی، محمد. (1400).  مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان. مدیریت بازرگانی،13(3)،655-689.
خورشیدی، ماشاالله، حسین پور، محمد، مهرعلیزاده، یدالله، برکت، غلامحسین(1398). شناسایی واولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 98(36)،35-53.
لاجوردی، مسعود، دانایی، ابوالفضل، زرگر، سید محمد، حیدریه، سید عبدالله. (1398). چهارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10(37)، 83-123.
مدیریت ارزش(1392) ، استاندارد ملی ایران،16445، چاپ اول تیر ،  ICS03.100.40
موسوی، سید نجم الدین، قاسم پور، حامد، و شریعت نژاد، علی. (1401). ادراک نقش حمایتی سرپرست و همکاران در پیدایی رفتارهای پیشگامانه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 31(104)، 41-65.
 Artto, K., Ahola, T., Vartiainen, V., (2016). From front end of projects to the back end of operations: managing projects for value creation throughout the system lifecycle. Int. J. Proj. Manag. 34 (2), 258–270.
Atkinson, R., (1999). Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it’s time to accept other success criteria. International Journal of Project Management 17, 337–342.
Asiedu, Richard & Mapiye Dube, Francisca. (2022). value co-creation approach to construction project management.
Dawson, P., & Sykes, C. (2019). Concepts of time and temporality in the storytelling and sensemaking literatures: A review and critique. International Journal of Management Reviews, 21(1), 97-114.
Bowman, C., & Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy. British journal of management, 11(1), 1-15.
De Almeida, M. Á. R. P., Ábalos-Medina, G. M., Villaverde-Gutiérrez, C., Gomes-de Lucena, N. M., Ferreira-Tomaz, A., & Perez-Marmol, J. M. (2019). Effects of an ergonomic program on the quality of life and work performance of university staff with physical disabilities: A clinical trial with three-month follow-up. Disability and health journal, 12(1), 58-64.
Green, S. D., & Sergeeva, N. (2019). Value creation in projects: Towards a narrative perspective. International Journal of Project Management, 37(5), 636-651.
Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the academy of marketing science, 41(2), 133-150.
Glowacki, L., & Lew-Levy, S. (2022). How small-scale societies achieve large-scale cooperation. Current Opinion in Psychology, 44, 44-48.
Gil, N., & Fu, Y. (2022). Megaproject Performance, Value Creation, and Value Distribution: An Organizational Governance Perspective. Academy of Management Discoveries, 8(2), 224-251.
Kaufmann, C., & Kock, A. (2022). Does project management matter? The relationship between project management effort, complexity, and profitability. International Journal of Project Management, 40(6), 624-633.
Karimi moonaghi, H. (2005). "Qualitative Research Parallel to Quantitative Research." Journal of Health Administration 7(18): 60-67.
Kloppenborg, T. J., Tesch, D., & Manolis, C. (2014). Project success and executive sponsor behaviors: Empirical life cycle stage investigations. Project Management Journal, 45(1), 9-20.
kianian F, shams N. (2013). Factors on job satisfaction project-driven organizations. Case Study NRI. Ieijqp, 2 (1): 58-64.
Fuentes, M., Smyth, H., & Davies, A. (2019). Co-creation of value outcomes: A client perspective on service provision in projects. International journal of project management, 37(5), 696-715.
Stefan, I., Hurmelinna-Laukkanen, P., & Vanhaverbeke, W. (2021). Trajectories towards balancing value creation and capture: Resolution paths and tension loops in open innovation projects. International journal of project management, 39(2), 139-153.
Lin, X., Mazlan, A. N., Ismail, S., Hu, L., Kasiman, E. H. B., & Yahya, K. (2022). Status of value management studies in construction projects: A systematic review. Ain Shams Engineering Journal, 101820.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
Lepak, D.P., Smith, K.G., Taylor, M.S., (2007). Value creation and value capture: a multi-level perspective. Acad. Manag. Rev. 32 (1), 180–194.
Laursen, M., Svejvig, P. (2016). Taking stock of project value creation: a structured literature review with future directions for research and practice. Int. J. Project Management. 34 (4), 736–747.
Li, X., Yuan, J., Liu, X., Ke, Y., & Jia, S. (2022). Identifying Critical Influencing Factors of the Value Creation of Urban Rail Transit PPP Projects in China. Buildings, 12(8), 1080.
Martinsuo, M. (2020). The management of values in project business: Adjusting beliefs to transform project practices and outcomes. Project Management Journal, 51(4), 389-399.
Martinsuo, M., Killen, C.P., (2014). Value management in project portfolios: identifying and assessing strategic value. Proj. Manag. J. 45 (5), 56–70.
Meredith, J. R., & Zwikael, O. (2020). Achieving strategic benefits from project investments: Appoint a project owner. Business Horizons, 63(1), 61-71.
Mir, F. A., & Pinnington, A. H. (2014). Exploring the value of project management: linking project management performance and project success. International journal of project management, 32(2), 202-217.
Morris, P. W. (2013). Reconstructing project management. John Wiley & Sons.
Mustafa Selçuk Çıdık, Vasiliki Bowler. )2022.( Project value as practice: Interactive valuation practices in architectural design projects,International Journal of Project Management,40(4):362-371.
Shenhar, A. J., Dvir, D., & Levy, O. (1997, July). Project success: a multidimensional, strategic concept. In Innovation in Technology Management. The Key to Global Leadership. PICMET'97 (p. 391). IEEE.
Söderlund, J. (2011). Pluralism in project management: navigating the crossroads of specialization and fragmentation. International Journal of Management Reviews, 13(2), 153-176.
Stingl, V., Geraldi, J.)2017(, Errors, lies and misunderstandings: systematic review on behavioural decision making. Int. J. Proj. Manag. 35 (2), 121–135.
Willumsen, P., Oehmen, J., Stingl, V., & Geraldi, J. (2019). Value creation through project risk management. International Journal of Project Management, 37(5), 731-749.
Vaara, E., Sonenshein, S., Boje, D., (2016). Sources of stability and change in organizations: Approaches and directions for future research. Acad. Manag. Ann. 10 (1), 495–560.
Yang, G., Miao, G., Zhang, X., & Xie, Q. (2022). Research on Value Creation of Engineering Project from the Perspective of Knowledge Creation Fusion—Based on Stakeholder Theory. Journal of the Knowledge Economy, 1-19.
bigdeli, S., taghizadeh, H., Bafandeh Zendeh, A. (2018). Collecting dynamic strategic map for creating value in power projects (case study Mapna). Journal of Executive Management, 9(18), 169-190. doi: 10.22080/jem.2018.13626.2550. [In Persian]
khorshidi, M., Hosseinpour, M., Mehralizadeh, Y., Barkat, G. (2019). Identifying and influencing factors affecting value -Based management. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1398(36), 35-53. [In Persian]
Salmanpour Sohi, A., Aarabi, S., Pourezzat, A., Aghaei, M. (2021). Conceptualizing the Nature of Strategic Execution to Organizational Strategies Implementation. Journal of Business Management, 13(3), 655-689. doi: 10.22059/jibm.2021.317487.4037. [In Persian]
Tajaddini, A., Aalipour, P., Paydar, A., & Kashian, S. (2023). Feasibility study on promoting the value of large-scale construction projects using the combination of value engineering and the ANFIS method. Sharif Journal of Civil Engineering, -. doi: 10.24200/j30.2022.60060.3082. [In Persian]
Lajevardi, M., Danaei, A., Zargar, S., Heydarieh, A. (2019). Metaheuristic framework of the value creation process. Journal of Strategic Management Studies, 10(37), 83-123. [In Persian]
Iranian National Standardization Organization,Value management (2013).1st edition.   INSO, 16445, Jun.2013. [In Persian]
Mousavi, S. N., Ghasempour, H., & Shariatnejad, A. (2022). Perceptions of the Supportive Role Supervisor and Coworker in Proactive Behavior. Management Studies in Development and Evolution, 31(104), 41-65. doi: 10.22054/jmsd.2022.64866.4060. [In Persian]