نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.68240.4156

چکیده

مدل بلوغ بازاریابی صنعتی نقشه‌راه‌ی است که با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبودِ وارتقاء از «سطح اولیه» به «سطح بهینه» طراحی شده است، بنابراین دغدغه‌ اصلی برای رفتن به سطح بالاتر از بین بردن شکاف‌های بین این دو سطح، خواهد بود. هدف تحقیق استفاده از ابزار مدیریت تغییر سازمانی برای ارتقاء از یک سطح بلوغ به سطح دیگر و در چارچوب متدولوژی‌ تغییر پروسی سال 2022، است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کمی بوده و مبتنی بر روش میدانی است بدین منظور در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه برای دریافت نظر تمام کارکنان حوزه بازاریابی صنعتی هلدینگ ایران خودرو در سالهای 1399-1400 استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد، در مجموع از 22 شرکت زنجیره ارزش، سه شرکت در سطح یک، نُه شرکت در سطح دو، شش شرکت در سطح سه، و چهار شرکت در سطح چهار هستند همچنین هیچ شرکتی در سطح پنج نبوده و با سطح ایده‌ال فاصله دارند. پس از تعیین سطح بلوغ، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب، مانند «ارتباطات»، «آموزش»، «مدیریت مقاومت»، «حامی‌گری» و «مربیگری/منتورینگ» ارائه گردیدند. تاکید مدل‌های بلوغ بر ارتقاء جنبه‌های فنی تغییر برای رسیدن به بالاترین سطح است، لیکن آنچه از نظرها پنهان می‌ماند، مدیریت جنبه‌های انسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Change Management in enhancing the level of B2B Marketing Maturity

نویسندگان [English]

  • farrokh tellohosseini 1
  • Rasol sanavifard 2
  • Ali Asghar eyvazi Heshmat 3

1 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The industrial marketing maturity model is a roadmap designed to identify strengths that can be improved and upgraded from the "initial level" to the "optimal level", so the main concern to go to a higher level will be to eliminate the gaps between these two levels. The purpose of this study is to use organizational change management tools to upgrade from one level of maturity to another and within the framework of the 2022 Prosci change methodology. The present study is applied in terms of purpose and is a quantitative research and is based on field method. For data collection, a questionnaire was used to obtain the opinion of all employees in the field of industrial marketing of Iran Khodro Holding in the years 1399-1400. The findings show that out of 22 value chain companies, three companies are at level one, nine companies are at level two, six companies are at level three, and four companies are at level four, Also, no company is at level five and is far from the ideal level. After determining the level of maturity, strategies to achieve the desired status, such as "Communication", "Training", "Resistance Management", “Sponsorship” and "Coaching/Mentoring" were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "B2B Marketing Maturity Model"
  • "Organizational Change Management"
  • "the Prosci ADKAR Change Management Model"
  • "ADKAR"