نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدل بلوغ بازاریابی صنعتی نقشه‌راه‌ی است که با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبودِ وارتقاء از «سطح اولیه» به «سطح بهینه» طراحی شده است، بنابراین دغدغه‌ اصلی برای رفتن به سطح بالاتر از بین بردن شکاف‌های بین این دو سطح، خواهد بود. هدف تحقیق استفاده از ابزار مدیریت تغییر سازمانی برای ارتقاء از یک سطح بلوغ به سطح دیگر و در چارچوب متدولوژی‌ تغییر پروسی سال 2022، است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کمی بوده و مبتنی بر روش میدانی است بدین منظور در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه برای دریافت نظر تمام کارکنان حوزه بازاریابی صنعتی هلدینگ ایران خودرو در سالهای 1399-1400 استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد، در مجموع از 22 شرکت زنجیره ارزش، سه شرکت در سطح یک، نُه شرکت در سطح دو، شش شرکت در سطح سه، و چهار شرکت در سطح چهار هستند همچنین هیچ شرکتی در سطح پنج نبوده و با سطح ایده‌ال فاصله دارند. پس از تعیین سطح بلوغ، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب، مانند «ارتباطات»، «آموزش»، «مدیریت مقاومت»، «حامی‌گری» و «مربیگری/منتورینگ» ارائه گردیدند. تاکید مدل‌های بلوغ بر ارتقاء جنبه‌های فنی تغییر برای رسیدن به بالاترین سطح است، لیکن آنچه از نظرها پنهان می‌ماند، مدیریت جنبه‌های انسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Change Management in enhancing the level of B2B Marketing Maturity

نویسندگان [English]

  • farrokh tellohosseini 1
  • Rasol sanavifard 2
  • Ali Asghar eyvazi Heshmat 3

1 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The industrial marketing maturity model is a roadmap designed to identify strengths that can be improved and upgraded from the "initial level" to the "optimal level", so the main concern to go to a higher level will be to eliminate the gaps between these two levels. The purpose of this study is to use organizational change management tools to upgrade from one level of maturity to another and within the framework of the 2022 Prosci change methodology. The present study is applied in terms of purpose and is a quantitative research and is based on field method. For data collection, a questionnaire was used to obtain the opinion of all employees in the field of industrial marketing of Iran Khodro Holding in the years 1399-1400. The findings show that out of 22 value chain companies, three companies are at level one, nine companies are at level two, six companies are at level three, and four companies are at level four, Also, no company is at level five and is far from the ideal level. After determining the level of maturity, strategies to achieve the desired status, such as "Communication", "Training", "Resistance Management", “Sponsorship” and "Coaching/Mentoring" were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "B2B Marketing Maturity Model"
  • "Organizational Change Management"
  • "the Prosci ADKAR Change Management Model"
  • "ADKAR"
احمدی زاده، آرمان، اخوان حجازی، سید مجتبی، و صبور طینت، امیرحسین (1390)، بکارگیری مدل بلوغ قابلیت بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ترانسفو، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم.، 60-41
اسدامرجی، الهام، محمدیان، ایوب، رجب زاده قطری، علی و شعار، مریم، (1398)، ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب، مورد مطالعه شرکت های دارویی، مدیریت اطلاعات، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان. 69-48.
اسکندری، فرشید (1389). به کارگیری عملی مدلهای تحول سازمانی در بانک صادرات. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، بانک صادرات،  131-141.
انجمن حرفه‌ای مدیریت تغییر آمریکا (1398). استاندارد مدیریت تغییر. ترجمه فرخ تلوحسینی و همکاران، انتشارات مهربان، چاپ اول، 18.
انجمن مدیریت پروژه آمریکا، (1398) مدیریت تغییر در سازمانها: راهنمای عملی، ترجمه فرخ تلوحسینی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تهران، چاپ اول، 23.
بحری نژاد، ریحانه، خانلری، امیر، حسنقلی پور یاسوری، طهمورث و حسینی، سید محمود (1397) شناسایی مهمترین فرآیندهای، بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی، مدیریت بازرگانی، 10 (4)، doi: 10.22059/jibm.2018.231267.2568، 795-814.
تلوحسینی، فرخ، ثانوی فرد، رسول و عیوضی‌حشمت، علی اصغر (1401)، ارائه مدل بلوغ بازاریابی B2B، مدیریت بازرگانی،  14 (3)، doi: 10.22059/jibm.2022.336954.4293، 519-570.
جفری هایات، تیموتی کریسی، (1396)، مدیریت تغییر: جنبه انسانی تغییر، ترجمه فرخ تلو حسینی و همکاران، انتشارات، انتشارات مدیر فلاح، چاپ سوم. ص 60.
دیده خانی، حسین، مهرانی، هرمز، بدیعی، فرناز و یوسفی کمیجانی، عارفه، (1390) طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانالهای توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی – رویکری تصمیم گیری فازی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 92،  79-55.
سهرابی، بابک، موسی خانی، محمد، و خانلری، امیر، (1388)، مدل سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ی 1، شماره 1، ، 117-127
شامی زنجانی، مهدی، (1400) مدلهای سنجش بلوغ مدیریت تجربه مشتری، سایت http://shamizanjani.ir/، ]10/06/1401[
قاضی نوری، سروش، الفت، لعیا، بامداد صوفی، جهانیار و احدی، رضوان، (1398)، مدل بلوغ فرآیندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیتها، نشریه علمی کاوشهای مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، سال 11، شماره 22، پاییز و زمستان.  353-333
مایلی رستمی، قاسم، آقاجانی، و حسنعلی، یحیی زاده فر، (1394) تبیین و بررسی وضعیت B2B تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 17. 210-199.
محمد سیروس، کاوه، صبور طینت، امیرحسین، و همایونفر، هاله (1386)، معرفی چهارچوبی برای عارضهیابی فرآیند بازاریابی واحدهای کسب و کار مبتنی بر مدل بلوغ فرآیند بازاریابی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
ناصرترابی، ارمغان، تالانه و منصوری، فردین (1401)، نقش مدیریت تغییر سازمانی در ارتقاء سطح بلوغ حسابداری مدیریت، دانش حسابداری مالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، شماره 33،  126-97.
یزدانیان، عالمه (1396)، تدوین مدل بلوغ حسابرسی داخلی، رساله برای دریافت درجه دکتری حسابداری، دانشگاه تهران،  231-207.
Abarashi, A., Hosseini, S.I. (2012). Structural Equation Modeling. Sociological Publications.43-52
American Association of Change Management Professionals (2018). Change Management Standard. Translated by Farrokh Tellohosseini et al., Mehraban Publications, first edition, pp. 88-156. (In Persian).
American Project Management Association, (2018) Managing Change in Organizations: A Practical Guide, Translated by Farrokh Tellohosseini et al., Shahid Beheshti University Jihad Publications, Tehran, First Edition. P.118. (In Persian).
Asad Amraji, Elham; Mohammadian, Ayoub; Rajab Zadeh Ghatari, Ali; Shoar, Maryam (2017). A Digital Transformation Maturity Model Based on Mixed Method: Case Study of Pharmaceutical Companies. Iranian Journal of Information Management, Volume 5, Number 2, Autumn and winter, PP. 48-69 (In Persian).
Bahrinejad, R., Khanlari, A., Hasangholipor Yasory, T., Hosseini, S.M. (2018). Identifying the Most Important Marketing Processes in Iran Banking Industry to Develop a Banking Marketing Maturity Model. Journal of Business Management, 10(4), 795-814. (In Persian)
Bakhtieva, Elina. (2017). Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering, Vol: 11, No: 5. pp.2-9
Belynda Cianci, (2020), the B2B Sales KPIs You Should Be Tracking According to 60+ Experts, https://databox.com/b2b-sales-kpis-every-company-should-be-tracking.
Campaign Monitor (2021), 17 Email Marketing Metrics Every Marketer Needs to Know.
Cokins, G. (2012). Evaluating the costing journey: a costing levels continuum maturity framework 2.0. New York. P.29. https://www.ifac.org.
De Bruin, T., Freeze, R., Kaulkarni, U., & Rosemann, M. (2005). Understanding the main phases of developing a maturity assessment model. In Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2005, Australia, New South Wales, Sydney.p.109.
Deloitte, (2018), Digital Maturity Model Achieving digital maturity to drive growth.
Demand Metric, (2020). Content Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). CRM Maturity Model, https://www.demandmetric.com/
Demand Metric, (2020). Customer Engagement Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Demand Generation Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Digital Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Email Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Go-to-Market Framework, https://www.demandmetric.com
Demand Metric, (2020). Lead Generation Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Mobile Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Public Relations Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Sales enablement Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Sales Training Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Shopper Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Social Media Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). Video Marketing Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Demand Metric, (2020). World Class Marketing Organization Maturity Model, https://www.demandmetric.com.
Didekhani, Hossein, Mehrani, Hormoz, Badiei, Farnaz and Yousefi Komijani, Arefeh, (2011) Designing a model for evaluation and strategy selection of multiple distribution channels in the dairy supply chain - Fuzzy decision approach, Business Research Quarterly, No. 92, p.79 -55. (In Persian).
Edynamic (2021), B2B Marketing Operations: The Marketing Operations Maturity Model, http://www.edynamic.net/marketing-operations.
Edynamic (2021), Business and Marketing Needs: ACHIEVE Model, http://www.edynamic.net/marketing-operations.
Elise Dopson (2020), The 20 Most Important B2B KPIs According to More Than 50 Businesses, https://databox.com/most-important-b2b-kpis.
Eskandari, Farshid (2010). Practical application of organizational transformation models in risk banks. Institute of Humanities and Cultural Studies, Comprehensive Portal of Humanities, Bank Saderat, pp. 131-141. (In Persian).
Fraser, P., Moultrie, J., & Gregory, M. (2002). The use of maturity models/grids as a tool in assessing product development capability. In IEEE international engineering management conference (Vol. 1, pp. 244–249).
Gartner, (2018). Gartner Marketing Maturity Assessment Tool, https: //www.Gartner.com.
Ghazinoori, Soroush; Olfat, Laya; Soofi, Bamdad; Jahanyar, Rezvan Ahadi (2019), A CRM process maturity model emphasizing the supply chain capabilities: A case study of the organic agricultural products supply chain, Journal of Business Administration Researches, Yazd University ,11 year, N. 22, autumn and winter, (In Persian).
Hayat, Jeffrey; Chrissy, Timothy (2017), Change Management: The People Side of Change, translated by Farrokh Tellohosseini et al., Publications, Director Fallah Publications, Third Edition, p.60 (In Persian).
https://www.prosci.com/
https://www.sei.cmu.edu/
Jessica Malnik, (2020), 39 Most Important KPIs to Track across Your Company, https://databox.com/important-kpis#head2.
Jessica Malnik, (2021), 12 Marketing KPIs You Should Share With Your Manager, https://databox.com/which-marketing-kpis-to-share-with-your-boss.
Jessica Malnik, (2021), the Definitive List of Marketing KPIs Every Team Should Track, https://databox.com/the-definitive-list-of-marketing-kpis-every-team-should-track#header1.
Katyal, Prerna (2018). B2B Technology Marketing Maturity Framework: Evaluate and Enhance Your Marketing Effectiveness, https://www.business2community.com.
Kiera Abbamonte, (2021), Top 43 B2B Marketing Software Tools for 2022 (By Use Case), https://www.leadfeeder.com/blog/b2b-marketing-software-tools/#b2b-marketing-analytics-software.
Krakauer, Josh (2021). Social Media Marketing Maturity Model: A Guide to All 6 Levels, https://wearesculpt.com/blog/social-media-maturity.
Marx, F., Worthmann, F., & Mayer, J. H. (2012). A maturity model for management control systems. Business & Information Systems Engineering, 4(4), 193–207.
Matt Osborn, (2017), 10 KPIS TO MEASURE SUCCESSFUL B2B MARKETING, https://blog.apruve.com/10-kpis-to-measure-successful-b2b-marketing.
MediaBeacon, (2018). Digital Marketing Maturity Model, httpss://www.mediabeacon.com.
Menges, Steven A. Liff, David K. (2017). The Business-to-Business Marketing Maturity Models, Copyright B2B3 LLC, www.b2b3.org. Pp.1-22.
Miley Rostami, Ghasem, Aghajani, and Hassan Ali, Yahyazadehfar, (2015) Explaining and examining the B2B status of e-commerce in the National Iranian Gas Company, The New Marketing Research Journal, 5 Year, Second Issue, No. 17. (In Persian).
Murton Beets, Lisa, & Handley, Ann, (2018). B2B Content Marketing: 2018 Benchmark, Budgets, and Trends-North America, Marketo, Matketingsherpa. Pp.5-17
Murton Beets, Lisa, & Handley, Ann, (2019). B2B Content Marketing: 2019 Benchmark, Budgets, and Trends-North America, Marketo, Matketingsherpa. 7.38
Nasertorabi, Armaghan, Talaneh and Mansouri, Fardin (2022), the role of organizational change management in improving the level of management accounting maturity, financial accounting knowledge, Imam Khomeini International University, No. 33. Pp.97-126 (In Persian).
Prosci. (2014). Prosci Change Management Maturity Model™ Audit, Loveland, Co: Change Management Learning Center. P.7.
Prosci. (2018). Best Practices in Change Management. Loveland, Co: Change Management Learning Center. Pp.30-43
Prosci. (2020). Best Practice of Change Management, Loveland, Co: Change Management Learning Center. Pp.77-141
Prosci. (2020). Change Management Toolkit: Using Prosci’s ADKAR model for managing the people side of change, Loveland, Co: Change Management Learning Center. p.234
Prosci. (2022). Best Practices in Change Management. Loveland, Co: Change Management Learning Center. p.9
PWC. (2014). Pricing Matturity Assessment, B2B Pricing, www.pwc.an/pricing.
Roberto Mora Cortez, Wesley J. Johnston (2017), The future of B2B marketing theory: A historical and prospective analysis, Industrial Marketing Management,  Volume 66, Pages 90-102.
Roskey, Ann. (2013). Modern Marketing Maturity Model, ORACLE. Pp.11
SAP, (2018). Maturity Model for Data-driven Government, www.sap.com. pp.113
Schwartz, Julie. (2018). Marketing Maturity Model: A Roadmap for Marketing Renewal, https://www.itsma.com.
Seabeck, Allison (2020). Why Choose Prosci. Loveland, Co: Change Management Learning Center, Prosci Global Affiliate Network.p.12
Shami Zanjani, Mehdi, (2021) Models for measuring the maturity of customer experience management, site http://shamizanjani.ir. (In Persian).
Shane Barker, (2021), 17+ Best B2B Marketing Tools & Software You Need in 2022, https://shanebarker.com/blog/b2b-marketing-tools.
Simpson, Mark (2017), Taxonomy of change models, https://www.scribd.com/oauth/authorize. P.10.
Tellohosseini, Farrokh; Sanavifard, Rasoul; Eyvazi Heshmat, Ali Asghar (2022), Providing B2B Marketing Maturity Model, Journal of Business Management (JBM), University of Tehran, Volume 14, Number 3 (In Persian).
Todd Kunsman, (2020), 12 Best B2B Marketing Tools to Improve Your Tech Stack, https://everyonesocial.com/blog/b2b-marketing-tools.
Trello (2021). B2B Marketing Capability Scale, https://trello.com.
Uwe G. Seebacher, (2021), "The B2B Marketing Maturity Model: What the Route to the Goal Looks like!" Management for Professionals, in: Uwe G. Seebacher (ed.), B2B Marketing, chapter 3, pages 53-88, Springer.
Yazdanian, Allameh (2017), Development of Internal Audit Maturity Model, Thesis for Doctorate in Accounting, University of Tehran. Pp.207.231 (In Persian).
Zucker, Mat (2018). The Maturity Model for Marketing, https://www.linkedin.com/pulse/maturity-model-marketing-mat-zucker.