نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار(MBA)، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در سال های اخیر سازمان ها در یک فضای کسب و کار پویا، غیرقابل پیش بینی و رقابتی فعالیت می کنند و بنابراین توانایی واکنش سریع و سازگاری با تغییرات و به عبارتی دستیابی به چابکی، در چنین فضایی به امری ضروری تبدیل شده است. چابکی سازمان ها را ملزم می کند تا به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود پاسخگویی، قابلیت های مدیریت دانش را بکار گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بوشهر است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان 142 شرکت دانش بنیان بود که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 208 نفر براساس روش نمونه گیری قضاوتی-هدفمند انتخاب شدند. داده ها با کمک ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت گردآوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی حاکی از آن بود که قابلیت های مدیریت دانش به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Capabilities on Organizational Agility with an Emphasis on the Role of Strategic Flexibility and Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • susan yazdanpanah 1
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 2

1 Master of Business Administration (MBA) Student, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

In recent years, organizations operate in a dynamic, unpredictable and competitive business environment, and therefore the ability to react quickly and adapt to change, in other words, achieve agility, in such an environment has become essential. Agility requires organizations to use knowledge management capabilities in order to gain a sustainable competitive advantage and improve accountability. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management capabilities on organizational agility by considering the mediating role of strategic flexibility and organizational learning in knowledge-based companies of Bushehr Science and Technology Park. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study was the experts of 142 knowledge-based companies that using the Cochran limited society formula, 208 people were selected based on the judgment-purposeful sampling method. Data were collected using a Likert-based questionnaire. The results of data analysis using the partial least squares approach indicated that knowledge management capabilities have a significant effect on organizational agility through strategic flexibility and organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management capabilities
  • Organizational agility
  • Strategic Flexibility
  • Organizational learning
 آسایش، فرزاد، روستا، علیرضا و معتمدی، سعید. (1396). " تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده رهبری استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت پارس خودرو) ". کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج
اصانلو، بهاره و خدامی، سهیلا. (1393). "طراحی مدل عملکرد نوآورانه سازمان مبتنی بر یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک". فصلنامه راهبرد، 23(71)، 123-140
الماسی، سمانه، عیدی، حسین، عباسی، همایون و زردشتیان، شیرین. (1398). "بررسی تأثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه : ادارات ورزش و جوانان غرب کشور) ". مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(22)، 101-116
باقری، علیرضا و صالحی، محمد. (1395). " تأثیر یادگیرى سازمانى بر چابکى سازمانى در فرماندهى انتظامى استان مازندران با نقش میانجى رضایت شغلى ". فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 11(4)، 621-637
بهرامی، محمدامین، کیانی، محمدمهدی، فلاح زاده، حسین، منتظرالفرج، راضیه و محمدزاده، مرتضی. (1395). " بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1394". راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1(1)، 71-80
بهمنی، رضا و امیرنژاد، قنبر. (1396) " بررسی تأثیر انعطاف پذیری راهبردی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در ادارات و مدیریت های شرکت پایانه های نفتی ایران ". دومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز : دانشگاه شهید چمران
خاوری، سیدعبداله، آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش. (1396). "مدل یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش".  فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 3 (31)، 11-21
خوارزمی، مسعود، باقری، مهدی و رنجبر، محمدحسین. (1399). " ارزیابی چابکی سازمانی در موسسات آموزش عالی و تأثیر آن بر انعطاف پذیری سازمانی (مطالعه موردی:  کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)".  فصلنامه مدیریت کسب و کار، 12(45)، 74-91
دهقانی، مرتضی و قربانی، محمود. (1396). " بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی ". مجله مدیریت فرهنگی، 11(2)، 80-98
سبزی نژاد، زهرا و عباسی، همایون. (1399). "تبیین اثر جهت گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظۀ نقش میانجی انعطاف پذیری راهبردی". مدیریت ورزشی، 12(3)، 721-733
شفیعی نیکابادی، محسن. (1392). "چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28(3)، 611-642
شفیعی نیکابادی، محسن و حسامی، مریم. (1394). "تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر اشتراک دانش با میانجیگری فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شیراز)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 32(1)، 123-149
طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، دانشور دیلمی، محمدرضا و اسدی خانقاه، شیرین (1399). " تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگری رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک ". مطالعات مدیریت راهبردی، 42(11)، 189-212
عباسی، همایون و فتاحیان، نفیسه. (1397). "تأثیر یادگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی استراتژیک (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان همدان و کرمانشاه)". پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 8(15)، 29-43 
عبدالشاه، محمد و خطیبی، سیدامیرمحمد. (1398). "ارزیابی قابلیت مدیریت دانش و بهبود آن با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی فازی". فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 5(2)، 35-63
عصاره، فریده، بیگدلی، زاهد، شهنی ییلاق، منیجه و طاهرزاده موسویان، صدیقه. (1399). "طراحی و آزمایش مدل رابطه علی مولفه های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان". علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(4)، 15-48
مهدیه، امید و محمدی، پروین. (1399). "تأثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی". مدیریت بر آموزش سازمان ها، 9(1)، 259-278
  نظری، شهرام، حسینی، حیدر و مراد علیزاده، بهناز. (1397). "ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی". مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3)، 11-20
Abbas, J., Zhang, Q., Hussain, I., Akram, S., Afaq, A. & Afzal Shad, M. (2020). “Sustainable Innovation in Small Medium Enterprises: The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation through a Mediation Analysis by Using SEM Approach”. Sustainability, 12(6), 1-19. doi:10.3390/su12062407
Abbasi, H. and Fatahian, N. (2017). "The effect of strategic learning on organizational performance with the mediating role of strategic agility (case study: sports and youth departments of Hamadan and Kermanshah provinces)". Contemporary researches in sports management, 8(15), 29-43 [In Persian]
Abdolshah, M. & Khatibi, S. (2018). "Evaluation of knowledge management ability and its improvement by using fuzzy combination decision making method". Information Management Sciences and Techniques Quarterly, 5(2), 35-63 [In Persian]
Abualoush, sh., Masa’deh, R., Bataineh, Kh. & Alrowwad, A. (2018). “The Role of Knowledge Management Process and Intellectual Capital as Intermediary Variables between Knowledge Management Infrastructure and Organization Performance”. Journal of information, knowledge and management, 13, 279-309.
https://doi.org/10.28945/4088
Al-Faouri, A., Al-Faouri, R., Al-Faouri, E. & Al-Qatawneh, M. (2020). “The effect of knowledge management maturity on managerial flexibility: an empirical study in telecommunications companies in Jordan”. Int. J. Knowledge and Learning, 13(3), 214-232.
https://doi.org/10.28945/4088
Almasi, S., Eidi, H., Abbasi, H. & Zardashtian, Sh. (2018). "Investigating the effect of strategic flexibility on organizational entrepreneurship with the mediating role of organizational learning (case study: sports and youth departments in the west of the country)". Organizational behavior management studies in sports, 6(22), 101-116 [In Persian]
Asayesh, F., Roosta, A. & Motamedi, S. (2016). "The effect of strategic flexibility and organizational agility on organizational performance according to the moderating role of strategic leadership (case study: Pars Khodro Company)". National conference on modern accounting and management research in the third millennium, Karaj [In Persian]
Assareh, F., Bigdali, Z., Shahni Yeylaq, M. & Taherzadeh Mousavian, S. (2019). "Designing and testing the causal relationship model of the components of information literacy and organizational learning with the mediation of knowledge management in the employees of Bidbland gas refinery in Behbahan city". Information Management Sciences and Techniques, 6(4), 15-48 [In Persian]
Atkinson, P., Hizaji, M., Nazarian, A. & Abasi, A. (2020). “Attaining organizational agility through competitive intelligence: the roles of strategic flexibility and organizational innovation”. Total Quality Management & Business Excellence, 33(3-4), 297-317.
https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1842188
Attia, A. & Eldin, I. (2018). “Organizational learning, knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food industry”. Journal of Knowledge Management, 22(6), 1217-1242. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0409
Bagheri, A. & Salehi, M. (2015). "The effect of organizational learning on organizational agility in Mazandaran police command with the mediating role of job satisfaction". Quarterly Journal of Police Management Studies, 11(4), 621-637 [In Persian]
Bahar, N., Wahab, S. & Rahman, M. (2020). “Impact of knowledge management capability on supply chain management and organizational practices in logistics industry”. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 51(5), 677-692. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-02-2020-0022
Bahrami, M., Kiyani, M., Fallahzadeh, H., Montazeral Faraj, R. & Mohammadzadeh, M. (2015). "Investigating the relationship between organizational learning and organizational agility in Yazd educational hospitals in 2014". Management strategies in the health system, 1(1), 71-80 [In Persian]
Bahmani, Reza & Amirnejad, Qanbar. (2016) "Investigating the effect of strategic flexibility on organizational agility with the mediating role of organizational commitment in the departments and managements of Iran Oil Terminals Company". Second National Conference on Economics, Management and Accounting, Ahvaz: Shahid Chamran University [In Persian]
Bamel, U. & Bamel N. (2018). “Organizational resources, KM process capability and strategic flexibility: a dynamic resource-capability perspective”. Journal of Knowledge Management, 22(7), 1555-1572. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0460
Beraha, A., Bingol, D., Canbolat, E. & Szczygiel, N. (2017). “The effect of strategic flexibility configurations on product innovation”. European Journal of Management and Business Economics, 27(2), 129-140. https://doi.org/10.1108/EJMBE-02-2018-0028
Bishwas, S., Sushil. (2020). “Environmental uncertainty, leadership and organization culture as predictors of strategic knowledge management and flexibility “. Int. J. Knowledge Management Studies, 11(4), 393-407. https://dx.doi.org/10.1504/IJKMS.2020.110669
Cai, Z., Liu, H., Huang, Q. & Liang, L. (2017). “Developing organizational agility in product innovation: the roles of IT capability, KM capability and innovative climate”. R&D Management, 49(4), 421-438. http://dx.doi.org/10.1111/radm.12305
Chan, A. Ngai, E. & Moon, K. (2017). “The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry”. European Journal of Operational Research, 25(2), 486–499. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.11.006
Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Benitez, J. & Kou, G. (2015). “Improving strategic flexibility with information technologies: insights for firm performance in an emerging economy”, Journal of Information Technology, 32(1), 10-25. https://doi.org/10.1057/jit.2015.26
Cheng, C., Zhong, H. & Cao, L. (2020). “Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility”. Journal of Business Research, 110, 95–103. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.003
Chin, T., Tsai, S., Fang, K., Zhu, W., Yang, D., Liu, R. & Tsuei, R. (2016). “EO-Performance relationships in Reverse Internationalization by Chinese Global Startup OEMs: Social Networks and Strategic Flexibility”, PLOS ONE, 11(9), 1-19.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162175
Cingoz, A. & Akdogan, A. (2013). “Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 582-589.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.528
Chung, H., Yang, Z. & Huang, P. (2014). “How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking”. Journal of Business Research, 68(6), 1216-1224. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.016
Côrte-Real, N., Oliveira, T., & Ruivo, P. (2017). “Assessing business value of Big data analytics in European firms”. Journal of Business Research, 70(C), 379–390. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.011
Dang, C., Chih,Y., Le-Hoai, L. & Nguyen, L. (2020). “Project-Based A/E/C Firms’ Knowledge Management Capability and Market Development Performance: Does Firm Size Matter”. Journal of Construction Engineering and Management, 146(11), 1-13. https://orcid.org/0000-0002-1879-8327
Dehghani, M. & Ghorbani, M. (2016). "Investigating the relationship between dimensions of knowledge management and organizational learning among the employees of Razavi Khorasan Governorate". Journal of Cultural Management, 11(2), 80-98 [In Persian]
Fan, Y., Schwartz, F. & Voss, S. (2017). “Flexible supply chain planning based on variable transportation modes”. International Journal of Production Economics, 183(C), 654–666.
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.020
Felipe, C., Roldán, J. & Leal-Rodríguez, A. (2017). “Impact of Organizational Culture Values on Organizational Agility”. Sustainability, 9(12), 1-23. https://doi.org/10.3390/su9122354
Gandhi, S. (2004). “Knowledge Management and Reference Services”. The Journal of Academic Librarianship, 30(5), 368-381.
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2004.06.003
Gorondutse, A., Arshad, D. & Alshuaibi, A. (2020). “Driving sustainability in SMEs’ performance: the effect of strategic flexibility “. Journal of Strategy and Management, 14(1), 64-81
Hernández, A & Jiménez, D. (2017). “Knowledge management, flexibility and firm performance: The effects of family involvement “. European Journal of Family Business, 6(2), 108-117.
https://doi.org/10.1016/j.ejfb.2017.06.001
Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S. & Cheng, Ch. (2019). “Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in SMEs”. Journal of Business Research, 130, 683-697. https://doi.org/10.1016/j.ejfb.2017.06.001
Kandemir, D. & Acur, N. (2012). “Examining Proactive Strategic Decision-Making Flexibility in New Product Development”. J PROD INNOV MANAG, 29(4), 608–622.
https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00928.x
Khademi, Y. & Rasouli, E. (1400). "Investigation of the effect of organizational culture on organizational learning ability with the mediating role of knowledge sharing among the employees of Islamic Azad University, Ardabil Branch". Organizational Culture Management, 19(1), 153-174 [In Persian]
Kharazmi, M., Bagheri, M. & Ranjbar, M. (2019). "Assessment of organizational agility in higher education institutions and its effect on organizational flexibility (case study: employees of Islamic Azad University, Bandar Abbas branch)". Business Management Quarterly, 12(45), 74-91 [In Persian]
Khavari, S., Arasteh, H. & Jafari, P. (2016). "Modelling structural equations of university organizational agility with emphasis on the role of organizational culture and knowledge management". Quarterly Journal of Educational Psychology of Islamic Azad University, Tonkabon Branch, 3(31), 11-21 [In Persian]
Krotov, V., Junglas, I. & Steel, D. (2015). “The Mobile Agility Framework: An Exploratory Study of Mobile Technology Enhancing Organizational Agility”. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 10(3), 1-17.
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-18762015000300002
Li, Y., Li, P., Wang, H. & Ma, Y. (2017). “How Do Resource Structuring and Strategic Flexibility Interact to Shape Radical Innovation”. Journal of Product Innovation Management, 34(4), 471-491.
https://doi.org/10.1111/jpim.12389
Liu, Ch. (2018). “Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice”. Tourism Management, 64, 258-270.
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.001
Liu, Ch. (2017). “Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital”. International Journal of Hospitality Management, 66, 13–23.
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.06.013
Mahdieh, O. & Mohammadi, P. (2019). "The effect of organizational learning on organizational agility with the mediating role of psychological empowerment". Management on training organizations, 9(1), 259-278 [In Persian]
Martinez-Costa, D., Martínez-Lorente, A. & Rabeh, H. (2015). “Total quality management performance in multinational companies: A learning perspective”. The TQM Journal, 27(3), 328 – 340.
https://doi.org/10.1108/TQM-01-2014-0002
Moon, K., Mo, P., & Chan, R. (2014). “Enterprise risk management: Insights from a textile apparel supply chain”. International Journal of Risk and Contingency Management, 3(2), 18-30.
http://dx.doi.org/10.4018/ijrcm.2014040102
Naqshbandi, N. & Jasimuddin, S. (2018). “Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals”. International Business Review, 27(3), 701–713. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.12.001
Navarro, J., Soto-Acosta, P. & Wensley, A. (2015). "Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility", Journal of Business Research, 69(5), 1544- 1549.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.014
Nazari, Sh., Hosseini, H. & Morad Alizadeh, B. (2017). "Relationship between organizational learning and knowledge management with organizational agility in sports boards of West Azarbaijan province". Organizational behavior management studies in sports, 5(3), 11-20 [In Persian]
Obeso, M., Linares, R., Fernandez, M. & Bedia, A. (2020). “Knowledge management processes and organizational performance: the mediating role of organizational learning “. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 24(8), 1859-1880. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2019-0553
Oliva, F., Couto, M., Santos, R. & Bresciani, S. (2018). “The integration between knowledge management and dynamic capabilities in agile organizations”. Management Decision, 57(8), 1960-1979.
https://doi.org/10.1108/MD-06-2018-0670
Ongaro, E. (2004). "Process management in the public sector: The experience of one‐stop shops in Italy". International Journal of Public Sector Management, 17(1), 81-107.
https://doi.org/10.1108/09513550410515592
Osanloo, B. & Khodami, S. (2013). "Designing an organization's innovative performance model based on organizational learning and strategic flexibility". Strategy Quarterly, 23(71), 123-140 [In Persian]
Panda, S. & Rath, S. (2018). “Information technology capability, knowledge management capability, and organizational agility: The role of environmental factors”. Journal of Management & Organization, 27(1), 148-174. https://doi.org/10.1017/jmo.2018.9
Park, S. & Kim, E. (2018). “Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing”. Journal of Knowledge Management, 22(6), 1408-1423. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0467
Qandah, R., Suifan, T., Masa’deh, R. & Obeidat, B. (2020). “The impact of knowledge management capabilities on innovation in entrepreneurial companies in Jordan”. International Journal of Organizational Analysis, 29(4), 989-1014. https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2020-2246
Qi, C. & Chau, P. (2018). “Will enterprise social networking systems promote knowledge management and organizational learning? An empirical study”. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 28(1), 31-57.
https://doi.org/10.1080/10919392.2018.1407081
Rafi, N., Ahmed, A., Shafique, I. & Kalyar, M. (2021). "Knowledge management capabilities and organizational agility as liaisons of business performance". Knowledge Management, ahead-of-print(ahead-of-print), 1-21.
https://doi.org/10.1108/SAJBS-05-2020-0145
Sabzinejad, Z. & Abbasi, H. (2019). "Explaining the effect of strategic orientation and knowledge absorption capacity on innovation capabilities of Ministry of Sports and Youth experts considering the mediating role of strategic flexibility". Sports Management, 12(3), 721-733 [In Persian]
Santos, M., Lopez, J. & Trespalacios, J. (2011). “How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance “, Journal of Business Research, 65(8), 1079-1089.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.09.002
Shafi'i Nikabadi, M. (2012). "A framework for knowledge management processes in the supply chain". Scientific Research Quarterly of Iran Research Institute of Science and Information Technology, 28(3), 611-642 [In Persian]
Shafi'i Nikabadi, M. & Hesami, M. (2014). "The effect of human resource information systems on knowledge sharing with the mediation of organizational culture (Study case: Mellat Bank branches in Shiraz)". Scientific Research Quarterly of Iran Research Institute of Science and Information Technology, 32(1), 123-149 [In Persian]
Tayebi Abolhasani, Seyed Amirhossein, Daneshvar Deilami, Mohammad Reza and Asadi Khanqah, Shirin (2019). "The effect of knowledge absorption capacity on strategic innovation according to the moderating role of competitiveness and strategic flexibility". Strategic Management Studies, 42(11), 189-212 [In Persian]
Vashishta, R., Kumar, R. & Chandra, A. (2010). “Barriers and facilitators to knowledge management: evidences from selected Indian universities”. The IUP Journal of Knowledge Management, 8(4), 7-24
VIEIRA, M., ARAUJO, C. & SAMPAIO, C. (2017). “The role of Agility and Institutional Barriers in the relationship between Learning Orientation and Performance”. REBRAE, 10(1), 114-130.
http://dx.doi.org/10.7213/rebrae.10.001.AO06
Vihari, N. (2019). “Effects of business model innovation on corporate sustainability: intervening role of organizational learning and strategic flexibility “, Int. J. Innovation and Learning, 26(2), 131-154. https://dx.doi.org/10.1504/IJIL.2019.10022105
Wang, X., Ying, Q. & Zhao, Y. (2018). “Individual unlearning, organizational unlearning and strategic flexibility: The down-up change perspective “. Baltic Journal of Management, 14(1), 2-18.
https://doi.org/10.1108/BJM-10-2017-0324
https://doi.org/10.1525%2Fcmr.2014.56.3.5
Worley, C., & Lawler, E. (2010). “Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework Organizational Dynamics”. International Journal of Agile Management Systems, 39(2), 194-204. doi: 10.1016/j.orgdyn.2010.01.006
Yang, D., Wei, Z., Shi, H. & Zhao, F. (2019). “Market orientation, strategic flexibility and business model innovation”. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(4), 771–784. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2018-0372
Zhang, Y., Liu, S, Tan, J., Jiang, G. & Zhu, Q. (2018). “Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities”. International Journal of Project Management, 36(4), 627-639.
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.02.002
Zhang, F. & Zhu, L. (2019). “Enhancing corporate sustainable development: Stakeholder pressures, organizational learning, and green innovation”. Business Strategy and the environment, 28(6), 1012-1026. https://doi.org/10.1002/bse.2298