نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار(MBA)، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22054/jmsd.2022.68796.4180

چکیده

در سال های اخیر سازمان ها در یک فضای کسب و کار پویا، غیرقابل پیش بینی و رقابتی فعالیت می کنند و بنابراین توانایی واکنش سریع و سازگاری با تغییرات و به عبارتی دستیابی به چابکی، در چنین فضایی به امری ضروری تبدیل شده است. چابکی سازمان ها را ملزم می کند تا به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود پاسخگویی، قابلیت های مدیریت دانش را بکار گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بوشهر است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان 142 شرکت دانش بنیان بود که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 208 نفر براساس روش نمونه گیری قضاوتی-هدفمند انتخاب شدند. داده ها با کمک ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت گردآوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی حاکی از آن بود که قابلیت های مدیریت دانش به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge management capabilities on organizational agility with emphasis on the mediating role of strategic flexibility and organizational learning

نویسندگان [English]

  • susan yazdanpanah 1
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 2

1 Master of Business Administration (MBA) Student, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

In recent years, organizations operate in a dynamic, unpredictable and competitive business environment, and therefore the ability to react quickly and adapt to change, in other words, achieve agility, in such an environment has become essential. Agility requires organizations to use knowledge management capabilities in order to gain a sustainable competitive advantage and improve accountability. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management capabilities on organizational agility by considering the mediating role of strategic flexibility and organizational learning in knowledge-based companies of Bushehr Science and Technology Park. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study was the experts of 142 knowledge-based companies that using the Cochran limited society formula, 208 people were selected based on the judgment-purposeful sampling method. Data were collected using a Likert-based questionnaire. The results of data analysis using the partial least squares approach indicated that knowledge management capabilities have a significant effect on organizational agility through strategic flexibility and organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management capabilities
  • Organizational agility
  • Strategic Flexibility
  • Organizational learning