نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

10.22054/jmsd.2022.67544.4144

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفته است. به همین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. به این صورت که در بخش کیفی پژوهش و به منظور آگاهی از فعالیت‌های مدیران، مصاحبه‌ نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت که با استفاده از روش کدگذاری، پنج فعالیت اصلی "هدایت و رهبری، جهت گیری راهبردی، آینده پژوهی، معماری سازمانی و برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت" و 35 فعالیت فرعی شناسایی گردید.
در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای یافته‌های بخش کیفی، پرسشنامه‌ محقق ساخته طراحی و بر روی نمونه‌ای متشکل از 172 نفر از مدیران که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی انتخاب شده‌اند اجرا شد. برای تأمین روایی پرسشنامه ضاز افراد صاحبنظر خواسته شد تا درباره محتوای پرسشنامه نظر دهند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن به میزان 91/0 محاسبه گردید که بیانگر اعتبار پرسشنامه می‌باشد. نیازهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار SPss24 تحلیل شده‌اند. برای شناسایی روش‌ مناسب جهت تأمین نیازهای شناسایی شده از آزمون خی دو یک‌ طرفه استفاده شد که بر مبنای تحلیل داده‌های به دست آمده، همه روش‌های شناسایی شده برای تأمین نیازها مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the needs and methods of promoting the professional development of senior managers Case Study: Iran Telecommunication Industry

نویسندگان [English]

  • saeed Hadavand 1
  • Afsaneh Zamani Moghadam 2
  • Ali Taghipoor Zahir, Ali 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University

2 Associate professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University

3 Associate professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying the needs of senior managers of Iran's telecommunications industry. For this purpose, the mixed research method was used. In this way, in the qualitative part of the research and in order to be aware of the activities of managers, a semi-structured interview was conducted with 17 experts. Research, organizational architecture and planning, organization and supervision "and 35 sub-activities were identified.
In the quantitative part of the research and based on the findings of the qualitative part, a researcher-made questionnaire was designed and performed on a sample of 172 managers who were selected by non-probabilistic sampling method. To ensure the validity of the questionnaire, experts were asked to comment on the content of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the validity of the questionnaire and its reliability was calculated to be 0.91, which indicates the validity of the questionnaire. The identified needs were analyzed using SPss24 software. A one-way chi-square test was used to identify the appropriate method to meet the identified needs. Based on the kjhd [obtained], all identified methods to meet the needs were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills Needs Assessment
  • Professional Development
  • Senior Managers
  • Iran Telecommunication Industry