نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفته است. به همین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. به این صورت که در بخش کیفی پژوهش و به منظور آگاهی از فعالیت‌های مدیران، مصاحبه‌ نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت که با استفاده از روش کدگذاری، پنج فعالیت اصلی "هدایت و رهبری، جهت گیری راهبردی، آینده پژوهی، معماری سازمانی و برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت" و 35 فعالیت فرعی شناسایی گردید.
در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای یافته‌های بخش کیفی، پرسشنامه‌ محقق ساخته طراحی و بر روی نمونه‌ای متشکل از 172 نفر از مدیران که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی انتخاب شده‌اند اجرا شد. برای تأمین روایی پرسشنامه ضاز افراد صاحبنظر خواسته شد تا درباره محتوای پرسشنامه نظر دهند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن به میزان 91/0 محاسبه گردید که بیانگر اعتبار پرسشنامه می‌باشد. نیازهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار SPss24 تحلیل شده‌اند. برای شناسایی روش‌ مناسب جهت تأمین نیازهای شناسایی شده از آزمون خی دو یک‌ طرفه استفاده شد که بر مبنای تحلیل داده‌های به دست آمده، همه روش‌های شناسایی شده برای تأمین نیازها مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Needs and Methods of Promoting the Professional Growth of Senior Managers

نویسندگان [English]

  • saeed Hadavand 1
  • Afsaneh Zamani Moghadam 2
  • Ali Taghipoor Zahir, Ali 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University

2 Associate professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University

3 Associate professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying the needs of senior managers of Iran's telecommunications industry. For this purpose, the mixed research method was used. In this way, in the qualitative part of the research and in order to be aware of the activities of managers, a semi-structured interview was conducted with 17 experts. Research, organizational architecture and planning, organization and supervision "and 35 sub-activities were identified.
In the quantitative part of the research and based on the findings of the qualitative part, a researcher-made questionnaire was designed and performed on a sample of 172 managers who were selected by non-probabilistic sampling method. To ensure the validity of the questionnaire, experts were asked to comment on the content of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the validity of the questionnaire and its reliability was calculated to be 0.91, which indicates the validity of the questionnaire. The identified needs were analyzed using SPss24 software. A one-way chi-square test was used to identify the appropriate method to meet the identified needs. Based on the kjhd [obtained], all identified methods to meet the needs were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills Needs Assessment
  • Professional Development
  • Senior Managers
  • Iran Telecommunication Industry
پورکریمی جواد و همکاران. (1394). شایستگی حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران، تحلیلی بر شکاف وضع موجود و مطلوب. فصلنامه نوآوری مدیریت آموزشی، 1(11)، 47-32.
عاشقی، حسن. (1395). الگویی برای توسعه حرفه ای بانکداران مبتنی بر شایستگی ها، تهران: چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران.
محب زادگان، یوسف. (1392). طراحی الگوی بالندگی هیأت علمی در دانشگاه های شهر تهران،­ رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
Bell A. (2020). Handbook of Leadership Development. Published by Jossey-Bas.
 Bizzell, B. E. (2011). Professional Development of School Principals in Virginia, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute. Blacksburg, Virginia.
 Centra, B. (2018). Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement, Aurora. CO: Mid-continent Research for Education and Learning (McREL).
 Chaudhuri, S., & Bartlett, KR. (2014). The relationship between training outsourcing and employee commitment to organization, Human Resource Development International. 141-142, 17(2).
 Deci F and Ryan M (2015), Exploring high performers required competencies, Expert System with Applications, 37.
 Dreyfus R. C. (2008). Identifying competencies that predict effectiveness of R&D managers, Journal of Management Development. 16-22, 27 (1).
 Dulin, C. (2019). The Pedagogical Characteristics of Advanced Technology Education-Funded Professional Development for Community College Faculty, University of the Pacific. 23.
 Fitzsimmons S. (2018). Qualitative Research Methods, Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact, Blackwell Publishing: John Wiley & Sons. 41.
 Galavzi, P. (2012). Principals’ Perceptions of Their Own Professional Development, Presented to the faculty of the Graduate School of the University of Texas at austain, in partial fulfillment of requirement for degree of doctor of education.
 Garet, M. S., et al. (2017). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers, American Educational Research Journal. 112, 38(1).
 Ginsburg, L., Berta, W., Baum Busch, J., Dass, A. R., Laporte, A., Reid, R. C.,Taylor, D .(2018). Measuring Work Engagement, Psychological Empowerment, and Organizational Citizenship Behavior among Health Care Aides, The Gerontologist, Innovation Education. 210, 26(1).
 Guff, M. (1998). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches”. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.
 Haneberg, L. (2005). Build middle management capacity [Electronic Version], Journal of Consulting to Management, 16, 32-37. Retrieved 14/3/06.
 Hartner, R. (2020). Leadership competency models, The Leadership Quarterly. 2006. 169, 17(3).
 Ibrahim, N. (2013). Preparation and development of public secondary schools Principals in Kenya, International Journal of Humanities and Social Science. 44-48, 1(9).
 Jenlink, P. M., & Kinnuncan-Welsch, K. (2001). Case stories of facilitating professional development, Teaching and Teacher Education. 269-274, 17(6).
 Kanokorn, S., Pongtorn P., & Ngang T. (2017). Professional development of school principals, Social and Behavioral Sciences.  88-96, 11(3).
 Militello, M. Fusarelli, B. Alsbury, T & P. Warren. (2013). How professional standards guide practice for school principals, International Journal of Educational Management. 19-20, 27(1).
 Minter, R. (2009). The paradox of faculty development, Contemporary Issues in Educational Research. 34, 2(4).
Nikoofar, M., Mazaheri, M. (2017). The role of Dimensions of 0rganization Development in the Organization Commitment of Faculty Members of Physical Education of Universities of the Country. Management Researches, 10(36), pp. 211-232. Doi: 10.22111/jmr.2017.3515
Nworie, J., Charles, C., Charles, K.J. (2013). Engaging Higher Education Faculty in Innovative Professional Development in Teaching and Learning. In: Villar-Angulo LM, Rosa OMA-D La, editors, University teaching and faculty development Research Compendium. Nova Science Publishers.
 Rauyruen, S., White book, M., Kipnis, F., & Sakai, L. (2017). Professional Development Needs of Directors Leading in a Mixed Service Delivery Preschool System, Early Childhood & Practice. 592, 13(1).
 Skeff, B. (2019). The Personal Development Planning Cycle. Journal of Development First.12-13, 1(4).
 Steinert Y. (2106). Faculty Development in the Health Professions [Internet], Dordrecht: Springer Netherlands.
 Torraco, R. J. (2016). Early history of the fields of practice of training and development and organization development. Advances in Developing Human Resources. 63-66, 18(4).
 Vitasek, K. (2015). Supply Chain & Logistics Terms and Glossary. Supply Chain Vision. Bellevue. WAelecommunication Industry.
Asheghi, H. (2016). Developing Professional Development Programs for Managers and Staff in the Branch of Monetary and Banking. Quarterly Journal of Training &Development of Human Resources, 3(11), 1-20. [In Persian]
Mohebzadegan, Yousef. (2013). the development of the development pattern of faculty at universities in Tehran. The doctoral thesis of educational management, Shahid Beheshti University: Faculty of Educational and Psychology. [In Persian]
Poorkarimi, Javad. (2009). developing a model for the development of academic jihad faculty members, Ph.D. dissertation. Teacher training university: faculty of educational sciences and psychology. [In Persian].