نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.64518.4053

چکیده

در اقتصاد جهانی شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکار آن‌ها مبتنی بر تعاملات شبکه محور است، سریع‌ترین نرخ رشد را دارا هستند. در چنین اقتصاد شبکه محوری مزایای استراتژیک به‌طور فزاینده‌ای در کسب‌وکارهای پلتفرمی ایجاد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه استراتژی هم‌آواسازی در کسب و کارهای پلتفرمی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم‌آواسازی در پایگاه‌های معتبر بین المللی استخراج شده و در نهایت 43 مطالعه برای بررسی‌های نهایی شناسایی شدند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. سپس با اتخاذ استراتژی فراترکیب و رویکرد تحلیل مضمون به استخراج مفاهیم و الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پایان، الگوی شکل گیری استراتژی هم‌آواسازی در 3 بعد اصلی (زمینه، محتوا و فرآیند)، 13 مؤلفه (افزایش سهم نوآوری پلتفرم، خلق مزیت رقابتی، خلق ارزش مشترک، پویایی دانش، صیانت پذیری نوآوری، پایداری شبکه، تدوین چشم انداز، تحریک نوآوری، مشروعیت بخشی، اهرم‌های رهبری، مدیریت مرزهای پلتفرم، مؤلفه‌ها و قوانین پلتفرم) و 38 شاخص شناسایی و دسته بندی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Orchestration strategy in platform businesses: Meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nezhad 1
  • Mohammad Reza daneshvar deylami 2

1 Assistant professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD student in Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In a global economy, companies with a business model based on network-based interactions have the fastest growth rates. In such a network-centric economy, strategic benefits are increasingly being created in platform-based businesses. The aim of this study was to qualitatively combine the results of studies conducted in the field of orchestration strategy in platform-based businesses. In this study, using a systematic search of studies related to orchestration strategy in reputable international databases were extracted and finally, 43 studies were identified for final reviews. The present study is applied research in terms of purpose, is qualitative in terms of approach, and is Library research in terms of data collection. Then, by adopting a meta-synthesis strategy and content analysis, concepts and patterns were extracted from selected studies. Finally, the pattern of orchestration strategy formation in 3 main dimensions (context, content, and process), 13 components (increasing the share of platform innovation, creating competitive advantage, creating shared value, knowledge dynamics, innovation appropriability, network sustainability, vision development, Stimulating innovation, legitimation, leadership levers, platform boundary management, platform components and rules) and 38 indicators were identified and categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • استراتژی
  • اکوسیستم
  • پلتفرم
  • شبکه
  • هم‌آواسازی