نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.61404.3976

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تاکتیک‌های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی مهارت سیاسی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی از گروه پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ارائه شده توسط بولینو و ترنلی (1999) و پرسشنامه مهارت سیاسی ارائه شده توسط فریز و همکاران (2007) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد ارائه شده توسط هریس و همکاران (2007) می‌باشد. تحلیل داده‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، ‌مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ مدیریت تصویرپردازی به مهارت سیاسی منجر شده و این امر بر ارزیابی عملکرد تاثیر دارد. همچنین متغیر مهارت سیاسی در رابطه بین مدیریت تصویرپردازی و ارزیابی عملکرد نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Impression Management Tactics on Performance Evaluation with the Mediating Role of Political Skill

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Moeini korbekandi 1
  • Gholamali Tabarsa 2

1 PhD Student in Organizational Behavior, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of impression management tactics on performance evaluation with the mediating role of political skill. The study in terms of purpose is practical and in terms of methods of data collection is survey from group of descriptive researches. The statistical population is of all staff employed at deputy for management development and resources of Ministry of Economic Affairs and Finance 200 persons, the number of sample is 80 persons. The tool of data collection is questionnaire of impression management provided by Bolino and Turnley (1999) and questionnaire of political skill provided by Ferris et al. (2008) and questionnaire of performance evaluation provided by Harris et al (2007). Data analysis was performed with Structural Equation Modeling approach (SEM) with partial least squares method through Smart-PLS 3 software. The findings of this study showed that proposed research model is validated and based on it; impression management has led to political skill and this has an impact on performance evaluation. Also, the political skill variable plays a mediating role in the relationship between impression management and performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impression management
  • impression management tactics
  • political skill
  • performance evaluation