نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ، ایران

چکیده

امروزه استفاده از مشاوران استراتژی در اکثر سازمان‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مشاوران نقش بی بدیلی را در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. شایستگی و مدیریت مبتنی بر شایستگی‌ها در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به شایستگی‌های مشاوران استراتژی تاکنون خیلی کم توجه شده است. هدف این تحقیق شناسایی شایستگی‌ها، تعیین اهمیت نسبی آن‌ها و ارایه یک مدل جامع شایستگی برای مشاوران استراتژی است. بدین منظور یک پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد که در فاز کیفی بر اساس رویکرد داده بنیاد گلیزری و از طریق مصاحبه عمیق با 21 نفر از خبرگان مشاوره استراتژی در کشور، 25 شایستگی مشاوران استراتژی شناسایی شد. در فاز کمی با روش دیمتل فازی اهمیت نسبی این شایستگی‌ها و روابط میان آنها مشخص شد و در نهایت یک مدل جامع در این خصوص به دست آمد. از جمله نتایج مهم این تحقیق این است که در سطح مقوله‌های اصلی، شایستگی‌های شخصیتی و در سطح مقوله‌های فرعی هوش، دانش مدیریت و سازمان، تفکر استراتژیک، موقعیت‌سنجی و رهبری رهبران از بالاترین درجه اهمیت و تاثیرگذاری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A competency Model of the Organization's Strategy Consultant

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vakili 1
  • Hamed dehghanan 2
  • Hossein Rahmanseresht 3
  • vahid khashei varnamkhasti 4

1 PhD student in Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the use of strategy consultancy in most organizations is not a choice, but a necessity. Strategy consultants have irreplaceable role in the success of organizations. Competency and competency-based management has been considered widely in recent years. Despite this fact, less attention has been paid to competencies of strategy consultants. This study aims to discover the competencies, determine the relative importance of each competency and finally suggest a comprehensive competency model for strategy consultants. So a mixed (qualitative-quantitative) research was conducted. At the first stage (qualitative research) based on the data approach of Glaser grounded theory and through deep interviews with 21 experts in strategy consulting, 25 competencies of strategy consultants were identified. At the second stage (quantitative research), by fuzzy Dematel method, relative importance of these competencies and the relationships between them have been identified and finally a comprehensive model has been presented. Among the important results of this research is that at the level of main categories, personality competencies and at the level of sub-categories, management and organizational knowledge, strategic thinking, mindfulness and leading the leaders are of the highest importance and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Consulting Industry
  • Strategy Consulting
  • Strategic management
  • strategy consultant competency
بهراد، آرمان؛ سبک رو، مهدی؛ طباطبایی نسب، سید محمد. (1399). طراحی مدل شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(97)، 103-131.
جهانگیرزاده، احسان. (1391). آسیب‌شناسی بخش خدمات مشاوره مدیریت و ارائه راهکارهای بهبود آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: اشراقی، صفار.
زرگران خوزانی، فاطمه. (1397). تدوین الگوی شایستگی کارشناسان منابع انسانی در صنعت پخش ایران. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی. تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
سلطانی، اعظم، (1390). بررسی اثربخشی شرکت‌های مشاوره مدیریت در ایران براساس مدل سلسله مراتب اهداف مشاوره، پایان نامه دانشگاه تهران.
عزیزی، محمد، حاتمی، فاطمه. (1394). شناسایی شایستگی‌های موردنیاز مشاوران کسب‌وکار، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 7(24)، 119-102.
واعظی، رضا؛ سیدنقوی، میرعلی، حسین پور، داود؛ تاجی، فاطمه. (1399). الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(96)، 9-44.
وکیلی، محمد؛ خاشعی، وحید؛ دهقانان، حامد. (1396). مدل شایستگی‌های مشاور استراتژی سازمان، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت استراتژیک ایران.
 
Azizi, Mohammad, Hatami, Fatemeh. (2015). Identify the required competencies of business consultants, Job and organizational consulting quarterly. 7 (24), 119-102.
Bartram, D., Robertson, T.  &  Callinan, M. (2002). Introduction: A framework for examining organizational effectiveness. In I. T. Robertson, M. Callinan, & D. Bartram (Eds.), Organizational effectiveness: The role of Psychology, pp.1-10. Chichester, UK: Wiley.
Behrad, A., sabokro, M., tabatabaeenasab, S. (2020). Designing a competency model for senior tax experts. Management Studies in Development and Evolution, 29(97), 103-131. doi: 10.22054/jmsd.2020.42843.3331 (in Persian).
Bronnenmayer, M. W. (2016). Success factors of management consulting. Review management science, Vol. 10, pp. 1-34.
Bronnenmayer, M., Wirtz, B. W., & Göttel, V. (2016). Determinants of perceived success in management consulting. Management Research Review.
Caluve , Leon de. And Reitsma, Elsebeth. (2010), competencies of management consultants: a research study of senior management consultants, in A.F. Buono & D.W. Jamieson (Eds.), Consultation for Organizational Change. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2010, pp. 15-40.
Canato, A.& Giangreco, A. (2011). Gurus or wizards? A review of the role of management consultants. European management review, vol 8, 231-244.
Canback S. (1998), The logic of management consulting (part one), Journal of Management Consulting. 10 (2).
Danaeifard, Hassan; Alwani, Seyed Mehdi; Azar, Adel, (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Ishraqi, Saffar. (in Persian).
Ennis. S., Goodman, T., Hodgets, W., Hunt, J. (2005). Core competencies of the executive coach.
Eubanks, J. L., O’Driscoll, M. P., Hayward, G. B., Daniels, J. A., & Connor, S. H. (1990). Behavioral Competency Requirements for Organization Development Consultants. Journal of Organizational Behavior Management, 11(1), 77–97. doi:10.1300/j075v11n01_06.
International council of management consulting institutes (ICMCI), (2014) Management consultancy competence framework, www.iconsulting.org.uk
Jahangirzadeh, Ehsan. (2012). Pathology of management consulting services and providing solutions to improve it. Master Thesis, University of Guilan.(in Persian).
Jang, Y. L. (1998). Factors influencing the success of management consulting projects. International Journal of project management, Vol. 16, No. 2, pp. 67-72.
Kubr, M. (2003). Management consulting: A guide to the profession. International Labour Offic. Fourth edition edition (March 26, 2003)
Kumar, V. and Simon, A. (2000), Strategic capabilities which lead to management consulting success in Australia, Management Decision, Vol. 38 No. 1, pp. 24-35.
Nickolas, F & Bergholz, H. (2013). The consultants’ competency     circle. Performance Improvement, vol. 52, no. 2, February 2013,     International Society for Performance Improvement
Oonk, H.W. (2016) A better understanding of which factors influence the success of a management consulting project.
Soltani, Azam, (2011). Investigating the effectiveness of management consulting companies in Iran based on the hierarchical model of consulting objectives, University of Tehran thesis. (in Persian).
Vaezi, R., Sayed Naghavi, M., Hosseinpour, D., Taji, F. (2020). Competencies Pattern of Human Resources Managers for Public Organizations in the Context of Globalization. Management Studies in Development and Evolution, 29(96), 9-44. doi: 10.22054/jmsd.2020.39238.3232 (in Persian).
Vakili, Mohammad; Khashei, Vahid; Dehghanan, Hamed (2017). Organizational Strategy Consultant Competencies Model, 11th International Conference on Strategic Management, Tehran, Iran Strategic Management Association.(in Persian).
Zargaran Khozani, Fatemeh. (2018). Developing a competency model for human resources experts in the Iranian Distribution industry. Third International Conference on Industrial Management. Tehran, Allameh Tabatabai University. (in Persian).
https://www.consultancy.uk/