نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی سبدی از ریسکهای کارکنان در شرکتهای برتر تولیدی ایران می باشد. بدین‌منظور با مرور سیستماتیک منابع‌اطلاعاتی و پژوهش‌های قبلی، از پالایش300 ریسک جمع‌آوری شده، فهرستی شامل 35 ریسک صحیح استخراج و معرفی گردید. در ادامه با بهره‌گیری از نظرات خبرگان، این ریسکها صحه‌گذاری و به گروه‌های مختلف کارکنان تخصیص داده شد و 15 ریسک جدید نیز اضافه گردید. بدین‌ترتیب در راستای پاسخ به سئوال اصلی پژوهش،50 ریسک منابع‌انسانی در شرکتهای برتر تولیدی ایران شناسایی و معرفی گردید. خبرگان شامل 45 نفر از مدیران و متخصصین منابع‌‌انسانی شاغل در 21 شرکت برتر تولیدی در ایران بودند که بصورت هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب گردیدند. شرکتهای برتر نیز بر اساس نتایج رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI100) بصورت هدفمند و سهمیه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد تمامی ریسکها صحه‌گذاری شده و70% ریسکها نظر موافق بیش از 80% خبرگان را بهمراه داشته اند. همچنین گروه معاونین، مدیران، کارکنان کلیدی و استعدادها به ترتیب بیشترین ریسک را به خود اختصاص دادند اما بطور میانگین تعداد ریسک‌های مرتبط با سایر گروه‌های کارکنان (ستاد/صف و باتجربه/کم تجربه) اختلاف چندانی با هم نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing Human Resource risks Based on the Strategic Orientation of the Organization and Groups of Employees in the Top Manufacturing Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali andayesh 1
  • Bijan Abdollahi 2
  • Saeed Jafarinia 3
  • Akbar Hassanpoor 3

1 Ph.D. of Human Resource Management, Kharazmi University , Tehran, Iran

2 Associate Professor of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the risks of human resources in the top manufacturing companies in Iran. For this purpose, through a systematic review of information resources and previous studies and by refining 300 risks, a list of 35 correct risks of human resources was extracted and introduced.

Then, using the opinions of experts, these risks were validated and assigned to different groups of employees, and 15 new risks were added. Thus, in order to answer the main research question, 50 human resource risks of the top manufacturing companies in Iran were identified and introduced.

Forty-five human resource managers and specialists working in the top 21 manufacturing companies in Iran were the experts of this research, who were selected in a targeted manner and snowball.

The top companies were selected based on the results of the Industrial Management Organization (IMI100) ranking in a targeted and quota manner.

Findings show that all risks have been validated and 70% of the risks have been approved by more than 80% of experts. Also, deputies, managers, key employees and talents took the highest risk among different groups of employees, respectively. But on average, the number of risks associated with other groups of employees (staff / queue and experienced / inexperienced) did not differ much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Risk
  • Risk Portfolio
  • Human Resource Risk Management
  • Risk Oriented Planning
ابراهیمی، الهام و قلی‌پور، آرین (1395). گونه شناسی ریسک های منابع ‌انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی. پژوهشهای مدیریت منابع ‌انسانی. دوره 6. شماره2 .
ابراهیمی الهام، قلی پور آرین، مقیمی سید محمد، قالیباف اصل حسن. (1394). طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسکهای منابع ‌انسانی: کاربرد رویکرد کیفی. پژوهش های مدیریت منابع ‌انسانی، سال هفتم، شماره2، صص 1-24.
ابراهیمی،الهام و قلی‌پور،آرین (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته، پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال نهم، شماره32.
بی بی حبیب لی، بایرام و رجبی، الهام. (1393) فرایند مدیریت ریسک منابع ‌انسانی. سومین همایش علوم مدیریت نوین. تهران . ایران.
پارساجم،محسن، حمیدی زاده، مهدی، حاجی‌پور، بهمن و فدائی نژاد،اسماعیل (1398). کارکردهای ریسک در تدوین راهبرد رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 37.
شهلائی، ناصر. (1394). تحلیل ریسک مدیریت منابع ‌انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبردی دفاعی. سال سیزدهم. شماره52.
علی احمدی،حسین و کاشانی،سید امید (1395). درآمدی بر مدیریت ریسک منابع انسانی در پرتو مدیریت جهادی و قواعد فقهی. اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، تهران. ایران.
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1394). مدیریت ریسک منابع ‌انسانی. تهران: نشر کتاب مهربان.
محقر، علی. عرب، علیرضا و حسینی دهشیری، سید جلال الدین (1395). شناسایی و اولویت بندی ریسکهای منابع ‌انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت.تهران. ایران
محمدی مقدم،یوسف، سلگی،زهرا و دادفر،آذین (1395). اولویت بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. سال هشتم. شماره4 .
میراسعدی، شیرین. (1390) نقش مدیریت ریسک در بهبود فرایندهای مدیریت منابع ‌انسانی. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سومین همایش تخصصی مهندسی صنایع.
نور علی زاده،حمیدرضا، رحمتیان محمدحسین و  ماجدی زهرا . (1392). نقش منابع ‌انسانی در مدیریت ریسک سازمان. نهمین کنفرانس توسعه منابع ‌انسانی. تهران. ایران.
یحیی زاده فر،محمود، آذر،عادل، آقاجانی،حسنعلی و فرهادیان،علی (1397). طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی.  مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 33.
Becker, K. and Smidt, M. (2016). A Risk Perspective on Human Resource Management: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review, 26, 149-165.
Bitsch,V et al. (2006). Human Resource Management Risks: Sources and Control Strategies Based on Dairy Farmer Focus Groups, Journal of Agricultural and Applied Economics, 38,1, pp: 123-136
Brunold, J. and Durst, S. (2012). Intellectual Capital Risks and Job Rotation. Journal of Intellectual Capital.13(2):178-195
Boxall, P.F. and Purcell, J. 2003. Strategy and Human Resource Management. New York: Palgrave Macmillan.
COSO. (2017). Enterprise Risk Management -Integrating with Strategy and Performance. Retrieved from website: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf
Dyah Kusumastuti (2011). Aligning Human Resource and Business Strategy. International Seminar on Business and Management Improving Business Competitiveness Through Integrated System Bandung, April 27 – 28, 2011 De La Salle Lipa A-48
Elahi, E.(2013). Risk management: the next source of competitive advantage,Foresight,­­vol.15, no.2, pp:117-131
Ernst & Young. (2013). Navigating Today’s Complex Business Risks- Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2013. London: EY.
Ernst and Young.(2008). Global Human Resources risk: from the danger zone to the value zone. London: EY. Retrieved from website: http://www.corporate-eaders.com/sitescene/custom/userfiles/file/2008_Global_Human_resource_risk.pdf
Flouris and Yilamaz, (2010). The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 36.
Holbeche , Linda .,” Aligning HR and business strategy” Title 658.3 ,ISBN 0 7506 5362 0 Butterworth Heinermann
ISO 31000.(2018). international standard: risk management- principles and guidelines. Geneva: International Standard Organization.
Kupi, E., Ilomäki, S.-K., Talja, H., Lönnqvist, A. & Sillanpää, V. (2008). Risk Management of Intangible Assets – Risks and Risk Management Practices in Companies. Finland: VTT Working.
Maia,D and Chaves,M (2016). Integration of Risk Management into Strategic Planning: A New Comprehensive Approach. Enterprise Risk Management Symposium. April 6-8, Arlington, Virginia.
Markel,K and Barclay,l.(2007). The intersection of risk management and human resources: An illustration using genetic mapping. International Journal of Risk Assessment and Management (IJRAM), Vol. 7, No. 3
Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011), "Human resources risk management: Governing people risks for improved performance", South African Journal of Human Resource Management, vol. 9, no. 1, pp. 310-321.
Seyyedjavadin, seyyed reza, hossein zadehtmashallah. (2009). HR strategy and its aligning with organizational strategy and human capabilities. Iranian journal of management studies. Vol2. No.2. june 2009. Pp: 5-29
Shiny P. Kumar ,(2010).Risk Management in HR, Retrieved from www.articlebase.com, November 17, 2010
Stevens, J. (2006). Managing Risk: The HR Contribution. London: Routledge
Strack et al., (2008),Aligning Business and HR Strategy, published by Elsevier Ltd,
Waweru Beauttah, Kellen Kiambati (2015). Integrating human resource management with organizational strategies. Global journal inc. 15 (7)
Yuanzhe,L. Yanumei,X. Yuning,J. (2013). Research on Human Resource Management Risks of SMES. 2nd international conference on science and social Research (ICSSR 2013)
Ebrahimi, Elham and Gholipour, Arian (2015). Typology of human resource risks based on strategic reference points: Application of qualitative approach. Human Resource Management Research. Volume 6. Number 2 [In Persian]
Ebrahimi Elham, Gholipour Arian, Moghimi Seyed Mohammad, Qalibaf Asl Hassan. (2014). Designing and explaining a framework for identifying and categorizing human resource risks: Applying a qualitative approach. Human Resources Management Research, Y. 7, No. 2, pp. 1-24[In Persian]
Ebrahimi, Elham and Gholipour, Arian (2015). Human resource risk management: application of a mixed approach, public management research. Y.9, No. 32[In Persian]
Bibi Habib Lee, Bayram and Rajabi, Elham. (2014) The process of human resource risk management. Third Conference on Modern Management Sciences. Tehran.Iran. [In Persian]
Parsajem, Mohsen, Hamidizadeh, Mehdi, Hajipour, Bahman and Fadainejad, Ismail (2019). Risk functions in formulating the growth strategy of firms in high-tech industries. Strategic Management Studies, No. 37 [In Persian]
Shahlaei, Nasser (2014). Risk analysis of human resource management of the Army of the Islamic Republic of Iran. Strategic Defense Quarterly. No 52. [In Persian]
Ali Ahmadi, Hossein and Kashani, Seyed Omid (2015). An introduction to human resource risk management in the light of jihadi management and jurisprudential rules. First National Conference on Management and Engineering of Progress, Tehran.Iran. [In Persian]
Gholipour, Arian and Ebrahimi, Elham (2014). Human resource risk management. Tehran: Mehraban Book Publishing. [In Persian]
Mohaqer, Ali. Arab, Alireza and Hosseini Dehshiri, Seyed Jalaluddin (2015). Identify and prioritize human resource risks based on fuzzy demitel method. International Conference on Industrial Engineering and Management.Tehran. iran. [In Persian]
Mohammadi Moghadam, Yousef, Solgi, Zahra and Dadfar, Azin (2015). Prioritize the dimensions of human resource risk with an interpretive structural modeling approach. Human resource management research. Y.8. No. 4. [In Persian]
Mirasadi, Shirin. (2011) The role of risk management in improving human resource management processes. Tehran. Islamic Azad University, South Tehran Branch. The third specialized conference on industrial engineering. [In Persian]
Noor Alizadeh, Hamidreza, Rahmatian Mohammad Hossein and Majedi Zahra. (2013). The role of human resources in organizational risk management. Ninth Human Resources Development Conference. Tehran. Iran. [In Persian]
Yahya Zadehfar, Mahmoud, Azar, Adel, Aghajani, Hassan Ali and Farhadian, Ali (2017). Designing a strategic risk management system for the automotive industry supply chain. Strategic Management Studies, No. 33. [In Persian]