ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار، به تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه سرمایه اجتماعی و افول آن در سازمان پرداخته است تا راهکارهایی برای بازتولید سرمایه اجتماعی ایجاد نماید. تأکید این تحقیق در بازتولید سرمایه اجتماعی، به‌کارگیری روش فراترکیب که یکی از روش‌های فرامطالعه می‌باشد، به همراه تحلیل داده بنیاد است. مطابق این رویکرد و پس از تدوین سؤالات تحقیق، جستجوی اولیه و پالایش منابع مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی در بین سال‌های 2010 تا 2019 تعداد 356 منبع یافت شد که از این تعداد، 93 منبع انتخاب و با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد اشتراوس و کوربین (1990) کدگذاری انجام شد. حاصل کدگذاری انجام‌شده استخراج 11 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی در رابطه با بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار است. نتایج نشان می‌دهد مقوله‌های بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار در بعد شرایط علی شامل ظرفیت‌سازی رفتاری و هم‌افزایی هنجاری، در بعد عوامل مداخله‌گر شامل ارزش فردی و گروهی ادراک‌شده، در بعد عوامل زمینه‌ای شامل سازگاری سازمانی و محیطی و در بعد راهبردها شامل راهبردهای ساختاری و اجتماعی است. مطابق نتایج این تحقیق بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار می‌تواند پیامدهای متنوعی ازنظر فردی، سازمانی و اجتماعی ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Unravelling of Social Capital Meta-Synthesis Approach

نویسنده [English]

 • mohammad reza fallah

Assistant Professor ,Department of Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e-Masoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a framework for reproduction of social capital in the workplace, to analyze the qualitative results of researches carried out in the field of social capital and its decline in the organization to create solutions for the reproduction of social capital. The emphasis of this research is on the reproduction of social capital, the application of the method of extension, which is one of the overarching methods, along with the foundation's analysis of the data. According to this approach, after compilation of research questions, initial search and refinement of resources related to the issue of social capital between 2010 and 2019, 356 sources were found, out of which 93 sources were selected and analyzed using the Strauss and Corbin Foundation (1990) was coded. The result of coding is the extraction of 11 sub-categories and the six main categories in relation to reproduction of social capital in the workplace. The results show that the categories of reproduction of social capital in the workplace in the context of causative causation include behavioral capacity building and normative co-operation, in the dimension of the intervening factors including perceived individual and perceived value, in the dimension of the field factors including organizational and environmental adaptation and in the dimensions of the strategies including structural and social strategies. According to the results of this research, the reproduction of social capital in the workplace creates a variety of individual, organizational and social implications

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unravelling of Social Capital
 • Behavioral Capacity Building
 • Normative Synergy
 • Structural Strategies
 • Social Strategies
 • Perceived Individual Value
 • Perceived Group Value
حاجی پور، بهمن، موتمنی، علیرضا و طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین (2017). فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته، مدیریت نوآوری. 5(4)، 19-54.
حمیدی زاده، علی (1397). واکاوی افول سرمایۀ اجتماعی در ایران. مدیریت سرمایه اجتماعی، 5(1), 91-109.
رضائی منش، بهروز، عادلی، راحیل، بهرامی، داود و زندی، فیروز. (2013). رابطه رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب‌وکارهای کوچک. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 19(69)، 151-170.
غیاثی ندوشن، سعید و امین الرعایا، احسان (2016). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 25(80)، 183-209.
متوسلی، محمود، زبیری، هدی (1392). انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی. توسعه محلی (روستائی-شهری). 5(2)، 79-74.
مقدسی، علیرضا، مانیان، امیر، قلی پور، رحمت الله و حسن زاده، علیرضا. (2016). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. 8(3)، 591-620.
Akram, T., Lei, S., Hussain, S. T., Haider, M. J., & Akram, M. W. J. F. B. J. (2016). Does relational leadership generate organizational social capital? A case of exploring the effect of relational leadership on organizational social capital in China. 2(2), 116-126.
Al Arkoubi, K., & Davis, E. (2013). Building sustainable organizational social capital: The global leadership challenge. Global Journal of Management and Business Research.
Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. J. A. b. s. (2015). Social capital and community resilience. 59(2), 254-269.
Amintojjar, H., Shekari, G.-A., & Zabihi, M. R. J. I. J. o. O. L. (2015). The effect of social capital on organizational citizenship behavior: A case study of employees in Mashhad Municipality. 4, 144-153.
Andrews, R. (2010). Organizational social capital, structure and performance. 63(5), 583-608.
Areekul, C., Ratana-Ubol, A., Kimpee, P. J. P.-S., & Sciences, B. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. 191, 1613-1617.
Ashiku, M. J. J. o. E., & Studies, D. (2014). Institutions, Economic Development and Social Capital in Albania. 2(2), 469-481.
Attanasi, G., Casoria, F., Centorrino, S., & Urso, G. J. T. J. o. S.-E. (2013). Cultural investment, local development and instantaneous social capital: A case study of a gathering festival in the South of Italy. 47, 228-247.
Baende Bofota, Y. (2012). Social capital, human capital and economic development. UCL-Université Catholique de Louvain,
Bakiev, E., & Kapucu, N. (2012). The Role of Organizational Social Capital in Increasing Organizational Performance in Public Organizations: Evidence from Kyrgyz National Police (KNP). International Journal of Public Administration, 35(14), 976.
Baliamoune-Lutz, M. (2011).Trust-based social capital, institutions, and development. The Journal of Socio-Economics, 40(4), 335-346.
Bartolini, S., & Sarracino, F. (2015). The Dark Side of Chinese Growth: Declining Social Capital and Well-Being in Times of Economic Boom. World Development, 74, 333-351.
Belanche, D., Casaló, L. V., Flavián, C., & Schepers, J. (2014). Trust transfer in the continued usage of public e-services. Information & Management, 51(6), 627-640.
Beviá, C., & Corchón, L. C. (2017). Growth in Illyria: The role of meritocracy in the accumulation of human capital. Mathematical Social Sciences, 90, 182-190.
Bilhuber Galli, E., & Müller-Stewens, G. (2012). How to build social capital with leadership development: Lessons from an explorative case study of a multibusiness firm. The Leadership Quarterly, 23(1), 176-201.
Borg, V., Mateu, N. C., & Clausen, T. (2014). Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen: Dokumentationsrapport.
Borgonovi, F. J. S. s., & medicine. (2010). A life-cycle approach to the analysis of the relationship between social capital and health in Britain. 71(11), 1927-1934.
Bourdieu, P., & Richardson, J. G. J. T. f. o. c. (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. 241-258.
Carey, S., Lawson, B., & Krause, D. R. (2011). Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer–supplier relationships. Journal of operations management, 29(4), 277-288.
Castillo, R. E. R., & Smida, A. (2015). The formation of organizational social capital into technology-based micro enterprises. Contaduría y Administración, 60, 57-81.
Chang, S.-C., Tein, S.-W., & Lee, H.-M. (2010). Social capital, creativity,and new product advantage:an empirical study (Vol. 8).
Chang, S.-C., Tein, S.-W., & Lee, H.-M. J. I. J. o. E. B. M. (2010). Social capital, creativity, and new product advantage: An empirical study. 8(1), 43.
Chang, S. C., Tu, C. J., Li, T.-J., Tsai, B.-K. J. S. B., & journal, P. a. i. (2010). Social capital, cooperative performance, and future cooperation intention among recreational farm area owners in Taiwan. 38(10), 1409-1429.
Chen, L., Zheng, W., Yang, B., & Bai, S. (2016). Transformational leadership, social capital and organizational innovation. Leadership & Organization Development Journal, 37(7), 843-859.
Chia, J. (2014). Communicating, Connecting and Developing Social Capital for Organisations and their Communities: Benefits for Socially Responsive Organisations. In Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice (Vol. 6, pp. 41-58): Emerald Group Publishing Limited.
Chua, V. (2011). Social networks and labour market outcomes in a meritocracy. Social Networks, 33(1), 1-11.
Chuang, C.-H., Chen, S.-j., & Chuang, C.-W. (2013a). Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics. Journal of Business Research, 66(5), 678-687.
Chuang, Y.-C., & Chuang, K.-Y. (2008). Gender differences in relationships between social capital and individual smoking and drinking behavior in Taiwan. Social Science & Medicine, 67(8), 1321-1330.
Clark, A. K. J. A. P. R. (2015). Rethinking the decline in social capital. 43(4), 569-601.
Coleman, J. S. J. A. j. o. s. (1988). Social capital in the creation of human capital. 94, S95-S120.
Crane, B., & Hartwell, C. J. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 54(2), 82-92.
Darcy, S., Maxwell, H., Edwards, M., Onyx, J., & Sherker, S. (2014). More than a sport and volunteer organisation: Investigating social capital development in a sporting organisation. Sport Management Review, 17(4), 395-406.
Debertin, D. L., & Goetz, S. J. (2013). Social capital formation in rural, urban and suburban communities. Retrieved from
DeConinck, J. B. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust. Journal of Business Research, 63(12), 1349-1355.
Dingler, A., & Enkel, E. (2016). Socialization and innovation: Insights from collaboration across industry boundaries. Technological Forecasting and Social Change, 109(C), 50-60.
Dörhöfer, S., Minnig, C., Pekruhl, U., & van Reine, P. P. h. (2011). Contrasting the Footloose Company: Social Capital, Organizational Fields and Culture. European Planning Studies, 19(11), 1951.
Elliot, E. A., Xiao, Y., & Wilson, E. (2015). A multicultural blend: metaphors, cognitive social capital and multiculturalism. International Marketing Review, 32(2), 200-218.
Eriksson, M., Ng, N., Weinehall, L., & Emmelin, M. (2011). The importance of gender and conceptualization for understanding the association between collective social capital and health: a multilevel analysis from northern Sweden. Social Science & Medicine, 73(2), 264-273.
Esfahani, N., Nourian, S., Bady, S. J. I. R. J. o. A., & Sciences, B. (2012). The study of relationship between social capital and organizational citizenship behavior in Iran Carpet Joint Stock Company. 3, 2720-2727.
Fang, R., Duffy, M. K., & Shaw, J. D. (2011). The organizational socialization process: Review and development of a social capital model. Journal of management, 37(1), 127-152.
Farndale, E., Hope‐Hailey, V., & Kelliher, C. (2011). High commitment performance management: the roles of justice and trust. 40(1), 5-23.
Felício, J. A., Couto, E., & Caiado, J. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350-364.
Galli, E. B., & Müller-Stewens, G. J. T. L. Q. (2012). How to build social capital with leadership development: Lessons from an explorative case study of a multibusiness firm. 23(1), 176-201.
Gelderman, C. J., Semeijn, J., Mertschuweit, P. P. J. J. o. P., & Management, S. (2016). The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective. 22(3), 225-234.
Giordano, G. N., Ohlsson, H., Lindström, M. J. H., & Place. (2011). Social capital and health—Purely a question of context, 17(4), 946-953.
Gittell, J. H., Seidner, R., & Wimbush, J. (2010). A Relational Model of How High-Performance Work Systems Work %J Organization Science. 21(2), 490-506.
Glanville, J. L., & Story, W. T. (2018). Social capital and self-rated health: Clarifying the role of trust. Social Science Research, 71, 98-108.
Glass, C. R., & Gesing, P. (2018). The development of social capital through international students’ involvement in campus organizations. Journal of International Students, 8(3), 1274-1292.
Gonzalez, A. A. (2012). A Qualitative Examination of Workplace Bullying Experiences Among Temporary-Laborers.
Gordon, I., & Jack, S. (2010). HEI engagement with SMEs: developing social capital. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(6), 517-539.
Gu, J., Zhang, Y., & Liu, H. (2014). Importance of social capital to student creativity within higher education in China. Thinking Skills and Creativity, 12, 14-25.
Gubbins, C., & Garavan, T. J. H. R. M. (2016). Social capital effects on the career and development outcomes of HR professionals. 55(2), 241-260.
Han, J., Han, J., & Brass, D. J. (2014). Human capital diversity in the creation of social capital for team creativity. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 54.
Hegenbarth, M., Rawe, S., Murray, L., Arnaert, A., & Chambers-Evans, J. J. N. e. t. (2015). Establishing and maintaining the clinical learning environment for nursing students: a qualitative study. 35(2), 304-309.
Hendriks, P., Romo-Leroux, I., & van Dijk, A. (2016). Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. Journal of Knowledge Management, 20(2), 327-343.
Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. 61(1), 569-598.
Hodges, T. D. (2010). An experimental study of the impact of psychological capital on performance, engagement, and the contagion effect.
Hofmeyer, A. T. J. J. o. n. m. (2013). How can a social capital framework guide managers to develop positive nurse relationships and patient outcomes?, 21(5), 782-789.
Horn, P., Scheffler, P., & Schiele, H. (2014). Internal integration as a pre-condition for external integration in global sourcing: A social capital perspective. International Journal of Production Economics, 153, 54-65.
Houghton, S. M., Smith, A. D., & Hood, J. N. J. J. o. B. R. (2009). The influence of social capital on strategic choice: An examination of the effects of external and internal network relationships on strategic complexity. 62(12), 1255-1261.
Huang, Q., Chen, X., Ou, C. X., Davison, R. M., & Hua, Z. J. I. S. J. (2017). Understanding buyers' loyalty to a C2C platform: the roles of social capital, satisfaction and perceived effectiveness of e‐commerce institutional mechanisms. 27(1), 91-119.
Hunecke, C., Engler, A., Jara-Rojas, R., & Poortvliet, P. M. (2017). Understanding the role of social capital in adoption decisions: An application to irrigation technology. Agricultural Systems, 153, 221-231.
Hung, S.-W., Chen, P.-C., Chung, C.-F. J. T. A., & Management, S. (2014). Gaining or losing? The social capital perspective on supply chain members’ knowledge sharing of green practices. 26(2), 189-206.
Jennings, C., & Sanchez-Pages, S. (2017). Social capital, conflict and welfare. Journal of Development Economics, 124, 157-167.
Johnson, C. A. (2012). How do public libraries create social capital? An analysis of interactions between library staff and patrons. Library & Information Science Research, 34(1), 52-62.
Jung Tu, C., Li, T.-J., & Tsai, B.-K. (2010). Social Capital, Cooperative Performance, and Future Cooperation Intention Among Recreational Farm Area Owners in Taiwan (Vol. 38).
Kaasa, A. J. I. R. o. S. (2013). Religion and social capital: Evidence from European countries. 23(3), 578-596.
Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. B. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69.
Kannadhasan, M., Charan, P., Singh, P., & Sivasankaran, N. (2018). Relationships among social capital, self-efficacy, and new venture creations.
Klar, H. W., Huggins, K. S., Buskey, F. C., Desmangles, J. K., & Phelps-Ward, R. J. (2018). Developing social capital for collaboration in a research-practice partnership. Journal of Professional Capital and Community, 3(4), 287-305.
Kouvonen, A., Kivimäki, M., Vahtera, J., Oksanen, T., Elovainio, M., Cox, T.,... Wilkinson, R. G. (2006). Psychometric evaluation of a short measure of social capital at work. BMC Public Health, 6(1), 251.
Kurul, E. (2015). Influences of social capital on knowledge creation: An exploration in the UK built environment sector. Architectural Engineering and Design Management, 11(2), 83-104.
Lang, T., & Ramírez, R. (2017). Building new social capital with scenario planning. Technological Forecasting and Social Change, 124, 51-65.
Laužikas, M., & Dailydaitė, S. (2015). Impacts of social capital on transformation from efficiency to innovation-driven business. Journal of Business Economics and Management, 16(1), 37-51.
Leana, C., & Buren, H. (1999). Organizational Social Capital and Employment Practices (Vol. 24).
Leana, C. R., & Pil, F. K. J. O. S. (2006). Social capital and organizational performance: Evidence from urban public schools. 17(3), 353-366.
Lee, P.-Y., Joseph Li, C.-S., & Wu, M.-L. (2018). The roles of cross-cultural adjustment and social capital formation in the dynamic capabilities development of multiunit organizations. Asia Pacific Management Review, 23(1), 20-29
Lee, S. (2018). Shared capitalism, social capital, and intra-organizational dynamics. Journal of Participation and Employee Ownership, 1(2/3), 144-161.
Lindström, M. (2014). Does social capital include trust? Commentary on Carpiano and Fitterer. Social Science & Medicine, 116, 235-236.
Liu, C.-H. (2013). The processes of social capital and employee creativity: Empirical evidence from intraorganizational networks. The International Journal of Human Resource Management, 24(20), 3886-3902.
Łopaciuk-Gonczaryk, B. J. P.-S., & Sciences, B. (2011). Corporate social capital: Results of empirical research in a financial institution. 10, 62-67.
López-Fernández, M., & Sánchez-Gardey, G. (2010). Managing the effects of diversity on social capital. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(5), 491-516.
Mahajan, A., & Benson, P. (2013). Organisational justice climate, social capital and firm performance. Journal of Management Development, 32(7), 721-736.
Maselko, J., Hughes, C., Cheney, R. J. S. s., & medicine. (2011). Religious social capital: Its measurement and utility in the study of the social determinants of health. 73(5), 759-767.
Materne, M., Henderson, A., & Eaton, E. (2017). Building workplace social capital: a longitudinal study of student nurses' clinical placement experiences. Nurse Education in Practice, 26, 109-114.
Maurer, I., & Ebers, M. J. A. S. Q. (2006). Dynamics of social capital and their performance implications: Lessons from biotechnology start-ups. 51(2), 262-292.
McCallum, S., & O'Connell, D. (2009). Social capital and leadership development: Building stronger leadership through enhanced relational skills. Leadership & Organization Development Journal, 30(2), 152-166.
Meng, A., Borg, V., & Clausen, T. (2019). Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping. Evaluation and program planning, 72, 227-236.
Michelini, J. (2013). Small Farmers and Social Capital in Development Projects: Lessons from Failures in Argentina's Rural Periphery (Vol. 30).
Morrison, R., & Macky, K. J. N. Z. J. o. E. R. (2016). Employee social liability-more than just low social capital within the workplace. 40(3), 67.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. 23(2), 242-266.
Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2010). The effects of organizational embeddedness on development of social capital and human capital. Journal of Applied Psychology, 95(4), 696.
O'Mara, L., McDonald, J., Gillespie, M., Brown, H., & Miles, L. J. N. e. i. p. (2014). Challenging clinical learning environments: Experiences of undergraduate nursing students. 14(2), 208-213.
Ortega, A., Sánchez‐Manzanares, M., Gil, F., & Rico, R. J. J. o. a. n. (2013). Enhancing team learning in nursing teams through beliefs about interpersonal context. 69(1), 102-111.
Padilla-Meléndez, A., & Ciruela-Lorenzo, A. M. (2018). Female indigenous entrepreneurs, culture, and social capital. The case of the Quechua community of Tiquipaya (Bolivia). Paper presented at the Women's Studies International Forum.
Pastoriza, D., & Ariño, M. A. (2013). Does the Ethical Leadership of Supervisors Generate Internal Social Capital? Journal of Business Ethics, 118(1), 1-12.
Pedler, M., & Attwood, M. (2011). How can action learning contribute to social capital? (Vol. 8).
Persson, A.-G., & Pearson-Nelson, R. (2013). The Development of an Employer Brand for a Growing IT Company : Using organizational culture to understand retention and attraction as aspects of Employer Branding. (Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)) Student thesis),
Petrović, D. S. J. P.-S., & Sciences, B. (2011). How do teachers perceive their cultural intelligence?, 11, 276-280.
Phua, J., & Jin, S.-A. A. (2011). ‘Finding a home away from home’: the use of social networking sites by Asia-Pacific students in the United States for bridging and bonding social capital. Asian Journal of Communication, 21(5), 504-519.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
Ram, J., Zhang, C., & Koronios, A. (2016). The Implications of Big Data Analytics on Business Intelligence: A Qualitative Study in China. Procedia Computer Science, 87, 221-226.
Read, E. A. J. J. o. A. N. (2014). Workplace social capital in nursing: an evolutionary concept analysis. 70(5), 997-1007.
Rodrigo-Alarcón, J., García-Villaverde, P. M., Ruiz-Ortega, M. J., & Parra-Requena, G. (2018a). From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities. European Management Journal, 36(2), 195-209.
ROSLAN, A., NOR-AZAM, A., & Russayani, I. J. A. C. S. o. R. H. i. (2010. Does social capital reduce poverty.
Ruiz‐Palomino, P., Martínez‐Cañas, R., & Sáez‐Martínez, F. J. (2012). Knowledge acquisition's mediation of social capital‐firm innovation. Journal of Knowledge Management, 16(1), 61-76.
Saha, M., & Banerjee, S. J. T. J. o. E. (2015). Impact of social capital on small firm performance in West Bengal. 24(2), 91-114.
Saukani, N., & Ismail, N. A. J. S. I. R. (2019). Identifying the Components of Social Capital by Categorical Principal Component Analysis (CATPCA). 141(2), 631-655.
Sealy, R. (2010). Changing perceptions of meritocracy in senior women's careers. 25(3), 184-197.
Singh, V. (2018). Empowering Women through Skill Development: Interlinking Human, Financial and Social Capital. Productivity, 58(4), 392-399.
Six, B., Zimmeren van, E., Popa, F., & Frison, C. (2015). Trust and social capital in the design and evolution of institutions for collective action. International Journal of the Commons, 9(1), 151-176.
Soo Young, J. (2017). The Mediating Effect of Social Capital on the Relationship Between Public Health Managers' Transformational Leadership and Public Health Nurses' Organizational Empowerment in Korea Public Health. Asian Nursing Research, 11(4), 246-252.
Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27, 92-100.
Stam, W., & Elfring, T. J. A. o. m. j. (2008). Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra-and extraindustry social capital. 51(1), 97-111.
Stromgren, M., Eriksson, A., Bergman, D., & Dellve, L. (2016). Social capital among healthcare professionals: A prospective study of its importance for job satisfaction, work engagement and engagement in clinical improvements. Int J Nurs Stud, 53, 116-125.
Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C., & Shyamsunder, A. (2018a). Leadership development practice bundles and organizational performance: The mediating role of human capital and social capital. Journal of Business Research,83,120-129.
Switzer, T. G. (2013). Measuring Normlessness in the Workplace: A Study of Organizational Anomie in the Academic Setting.
Tang, C., Naumann, S. E. J. J. o. M., & Organization. (2017). Team diversity, mood, and team creativity: The role of team knowledge sharing in Chinese R & D teams–CORRIGENDUM. 23(1), 163-163.
Taylor, R. J. N. E. T. (2012). Social capital and the nursing student experience. 32(3), 250-254.
Teng, C.-I. (2018). Managing gamer relationships to enhance online gamer loyalty: The perspectives of social capital theory and self-perception theory. Computers in Human Behavior, 79, 59-67.
Terry Kim, T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. J. I. J. o. C. H. M. (2013). Social capital, knowledge sharing and organizational performance: what structural relationship do they have in hotels?, 25(5), 683-704.
Tittenbrun, J. J. E. J. o. I. S. (2013). Social Capital. Trust and Ideology. 5(1).
Tsai, F.-S. (2018). Knowledge heterogeneity, social capital, and organizational innovation. Journal of Organizational Change Management, 31(2), 304-322.
Tsai, W., & Ghoshal, S. J. A. o. m. J. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. 41(4), 464-476.
Tsai, Y.-H., Joe, S.-W., Ding, C. G., & Lin, C.-P. (2013). Modeling technological innovation performance and its determinants: An aspect of buyer–seller social capital. Technological Forecasting and Social Change, 80(6), 1211-1221.
Tsai, Y.-H., Joe, S.-W., G. Ding, C., & Lin, C.-P. (2013). Modeling technological innovation performance and its determinants: An aspect of buyer–seller social capital (Vol. 80).
Turcotte, M. (2015). Spotlight on Canadians: results from the general social survey; volunteering and charitable giving in Canada. Canada: the authority of the Minister responsible for Statistics Canada.
Turcotte, M. (2015). Trends in social capital in Canada: Statistics Canada= Statistique Canada.
Urzelai, B., & Puig, F. (2019). Developing international social capital: The role of communities of practice and clustering. International Business Review, 28(2), 209-221.
Villena, V. H., Revilla, E., & Choi, . (2011). The dark side of buyer–supplier relationships: A social capital perspective. 29(6), 561-576.
Wang, X., & Wan Wart, M. J. P. A. R. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers’ perceptions. 67(2), 265-278.
Wang, Y., Wen, Z., Fu, Y., Zheng, L. J. P., & Differences, I. (2017). Psychometric properties of a Chinese version of the Measure of Empathy and Sympathy. 119, 168-174.
Wei, Y., & Miraglia, S. J. I. J. o. P. M. (2017). Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm. 35(4), 571-585.
Weil, F., Lee, M. R., & Shihadeh, E. S. (2012). The burdens of social capital: How socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina. Social Science Research, 41(1), 110-119.
Whipple, J. M., Wiedmer, R., & K. Boyer, K. J. J. o. S. C. M. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier relationships. 51(2), 3-21.
Williamson, K., & Williams, K. J. (2011). Organisational justice, trust and perceptions of fairness in the implementation of agenda for change. Radiography (London 1995), 17(1), 61-66.
Xu, Y. (2016). Entrepreneurial social capital, cognitive orientation and new venture innovation. 39(5), 498-520.
Yao, C.-Y., Tsai, C.-C., & Fang, Y.-C. (2015). Understanding social capital, team learning, members' e-loyalty and knowledge sharing in virtual communities. Total Quality Management & Business Excellence, 26(5-6), 619.
Yoon, C., & Wang, Z.-W. (2011). The role of citizenship behaviors and social capital in virtual communities. Journal of Computer Information Systems, 52(1), 106-115.
Yu, S.-H. (2013). Social capital, absorptive capability, and firm innovation. Technological Forecasting and Social Change, 80(7), 1261-1270.
Yuan, C. W., Hanrahan, B. V., & Carroll, J. M. (2018). Is there social capital in service exchange tools?: Investigating timebanking use and social capital development. Computers in Human Behavior, 81, 274-281.
Zhou, T. (2016). Examining social capital on mobile SNS: the effect of social support. Program, 50(4), 367-379.

دوره 28، شماره 93
پاییز 1398
صفحه 161-203
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1398