طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرورش و حفظ و نگهداشت نیروهای مستعد را برای بانک ها فراهم سازد از جمله نیاز های این صنعت می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت استعداد ها در صنعت بانکداری صورت پذیرفته است.  پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت گیری آن توسعه ای و کاربردی است. رویکرد این پژوهش استقرایی و از روش کیفی برای انجام آن استفاده شده است. نوع پژوهش میدانی و استراتژی نظریه داده بنیاد مورد استفاده بوده است. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش‌های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شد. در پژوهش حاضر مدل پارادایمی مدیریت استعداد در نقش های شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی و پیامدها طراحی و تدوین و ابعاد استعدادخواهی، استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادگماری و استعدادداری برای پدیده اصلی شناسایی گردیده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Talent Management Model in the Banking Industry Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • Akbar Hasanpour 1
 • Bijan Abdollahi 2
 • Saeed Jafarinia 1
 • Mahboobeh Memari 3

1 Assistant Professor of Human Resources Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Education Management, Kharazmi University, , Tehran, Iran

3 Ph.D Student of Human Resources Management, Kharazmi University, , Tehran, Iran

چکیده [English]

The banking industry and the desirable performance of banks have a significant impact on the country's economic development. The environmental factors affecting the industry, such as the complex global economy, the economic climate of the country influenced by economic sanctions, as well as the growth of private banks and financial and credit institutions, have led banks to attract, cultivate and sustain people in order to sustain its growth and survival and to gain superior competitive advantage. Therefore, the design of a system that allows banks to attract, develop, and maintain a talented personnel is one of the needs of this industry. Therefore, the present study amid to design a talent management model in the banking industry. The present research has interpretive philosophical foundations and its orientation is developed and applied. The approach of this research is inductive and a qualitative method for its implementation is used. The field study method and the strategy of the grounded theory were used. The method of data collection was interview and to select a sample, a combination of purposeful or judging methods and snowball method and theoretical sampling were used. In the present research, the paradigm model of talent management was identified in the role of causal, subjective, interventional, main phenomena and outcomes, design and development, and the dimensions of planning talent, acquire talent,, talent development, applying talent, retaining talent, for the main phenomenon have been identified

کلیدواژه‌ها [English]

 • talent management
 • Model of Talent Management
 • Planning Talent
 • Acquire Talent
 • Talent Detection
 • Talent Development
 • Applying Talent
 • Retaining Talent
 • Grounded Theory
اسماعیلی، محمودرضا؛ امیری، زینب.(1395). «تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و پنجم، شماره 80، صص 64-47.
انارکی اردکانی، داوود؛ حسن پور، اکبر؛ عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین. (1396). «فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد»، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 4.صص 1-29.
بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران، انتشارات دیدار.
پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف. (1397). «گزارش جابجایی بین المللی دانشجویان و تحصیلکردگان در سطح ایران و جهان» ، گزارش سیاستی، برنامه سیاستگذاری مهاجرت.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ حسینی، ابوالحسن.(1389). «تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد»، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2.صص 51-71.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1395).روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ چهارم، تهران، انتشارات صفار.
داوری، علی.(1395). «ارزیابی دلایل ترک شغل کارکنان در 5 صنعت». دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد.
سید جوادین، سیدرضا؛ پهلوان شریف، محمد امین. (1396). «مدیریت استعداد؛ مبانی و رویکردهای مفهومی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره اول، صص 141-170.
شاطری، کریم؛ ابیلی، خدایار؛ رضاییان، علی؛ قلی پور، آرین؛ مرادفام، شعله. (1394). «عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری». فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، شماره دوازدهم، صص 78-51.
قلی پور، آرین؛ افتخار، نیره. (1396). مدیریت استعداد(نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری). چاپ اول، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.
یزدانی، حمیدرضا. (1391). «تدوین مدلی برای اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانیدر گروه صنعتی سایپا: کاربردی از پژوهش آمیخته»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 Al-Lozi, M. S., Almomani.R.Zuhier.Q. & Al-Hawary. S.I. S. (2018). »Talent Management Strategies as a Critical Success Factor for Effectiveness of Human Resources Information Systems in Commercial Banks Working in Jordan». Global Journal of Management and Business Research: Administration and Management. Vol.18, Iss. 1, pp. 30-43.
Aloo, J. O. & Moronge, M. (2018). »Influence of Talent Management Practices on Performance of Small and Medium Enterprises in Construction Industry in Nairobi City County, Kenya«. Strategic Journal of Business & Change Management, Vol. 5, Iss. 2, pp. 1990 – 2011.
Baedecke Yllner, E. & Brunila, A. (2013). Talent management: Retaining and managing technical specialists in a technical career, Master of Science Thesis Stockholm, Sweden, KTH Industrial ngineering and Management.
Cheese, P., Thomas, R. J., & Craig, E. (2008) .The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance. London: Kogan Page.
CIPD (2017). Survey Report, Resourcing and Talent Planning.
Collings, D. & Mellahi, K. (2009). »Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda«. Human Resource Management Review. Vol. 19, pp. 304–313.
Davis, T, Cutt, M, Flynn, N, & Mowl, P. (2007). Talent Assessment: a New Strategy for Talent Management. Gower Publishing, Ltd.
Gallardo-Gallardo, E, Moliner, L. A, Gallo, P. (2017). » Mapping Collaboration Networks in Talent Management Research«, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. Vol. 4 Issue: 4, pp.332-358.
Karatop, B., et al. (2015). »Talent management in manufacturing system using fuzzy logic approach«. Computers & Industrial Engineering. Volume 86, Pages 127-136.
Karla, A. (2018). »Influence of Talent Management Practices on Commitment of Non-critical Employees in IT Companies in Chennai«. International Journal of Business Administration and Management Research, 4(1), 1-5.
Lewis, R. E, & Heckman, R. J. (2006). »Talent Management: A Critical Review«. Human Resource Management Review. Vol. 16, pp. 139–154.
Phillips, D. R. & Roper, K. O. (2009). »A Framework for Talent Management in Real Estate«. Journal of Corporate Real Estate. Vol. 11, No. 1, pp. 7–16.
Schiemann. W.A. (2013). »From Talent Management to Talent Optimization«. Journal of World Business. Volume 49, Issue 2, Pages 281-288.
Silzer, R., & Dowell, B. E. (2010). Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative. San Francisco: John Wiley & Sons.
Sonnenberg, M., et al. (2013). »The role of talent-perception incongruence in effective talent management«. Journal of World Business. Volume 49, Issue 2, Pages 272-280.
Thunnissen, M, & Arensbergen, P. V, (2015). »A Multi-Dimensional Approach to Talent: an Empirical Analysis of the Definition of Talent in Dutch Academia«.Personnel Review, Vol. 44 Issue: 2, pp.182-199.
Thunnissen, M. (2016), »Talent Management« .Employee Relations. Vol. 38 Iss 1 pp. 57 – 72.
 Ulrich, D., & Smallwood, N. (2011). »What is Talent?« The RBL Group.pp.1-7.
Vaiman, V, & Vance, C. M., (2008). Smart Talent Management, Building Knowledge Assets for Competitive Advantage. UK¸Edward Elgar Publishing, Inc. USA.
Yllner, E., & Brunilla, A. (2013). »Talent Management- Retaining and Managing Technical Specialists in a Technical Career«. Master of Science Thesis KTH Industrial Engineering and Industrial Management, Stockholm.

دوره 28، شماره 93
پاییز 1398
صفحه 93-129
 • تاریخ دریافت: 23 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1398