بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلگری  میزان اصالت رهبری  ادراک شده ارائه‌دهنده طرح (کارآفرین) در موفقیت شرکت نوپای ایجاد شده است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت‌های نوپای دانش بنیان که از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کرده اند می‌باشد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و داده های موجود در بانک داده های صندوق جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمونهای ناپارامتریک در نرم افزار پی ال اس استفاده شده‌است. نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه‌دهنده طرح به عنوان متغیری تعدیلگر می‌تواند بر روی رابطه کیفیت طرح ارائه‌شده و موفقیت شرکت نوپا اثر مثبت داشته باشد، بنابراین استفاده از فاکتور میزان اصالت رهبری ارائه دهنده طرح به عنوان یکی از فاکتورهای انتخاب ازمیان طرح‌ها می تواند باعث کاهش شکست درشرکت‌های سرمایه گذاری خطر پذیر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Perceived Authenticity of Founder on the Success of High Technology Firms

نویسندگان [English]

  • Elham Yaghoobi 1
  • Mehdi Kiamehr 2

1 MBA , Sharif University of Technology , Tehran, Iran

2 . Assistant Professor, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In choosing among innovative ideas, venture capitalists use factors that reflect the merits of the plan and also mertis of the team. This research focuses on the factors relating to the team and examines the relation between the perceived authenticity of the founder in  their leadership and success of the venture. We gathered data from 32 young, high-technology firms that had used financial aids in Iran. This finance was provided by Iran Innvation Fund according to the high-technology law. We used proxies to measure success and a standard questionnaire to measure perceived authenticity of the founder. Findings illustrate that perceived authenticity of the founder in their leadership has a positive moderation impact on the success of the venture. As the perceived authenticity increased, the chance of success increased for the venture. This research extends the innovation literature and contributes to the aunthenticity research. Venture capitalist can use the findings to reduce their risk in choosing profitable ventures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic leadership
  • Venture capital
  • Authenticity
  • Success of high technology firms
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و احمدی اول، مرتضی. (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های  کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر». توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم: 99-120.
اکبری، مرتضی و پورولی، بهروز و دیانتی مژگان و محمدی، معصومه و رضایی، نیلوفر (1395) «رهبری اصیل و سرمایه روان‌شناختی: تاثیر متغیر میانجی اعتماد و نقض قرارداد روان‌شناختی». مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 3. صص 532-511.
افجه، سید علی اکبر (1393)، «مبانی فلسفی و تئورهای رهبری و رفتار سازمانی»، مدیریت اسلامی، چاپ نهم، انتشارات سمت.
افجه، سید علی اکبر و حمزه پور، مهدی. (1393). «رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان». اندیشه مدیریت راهبردی، سال هشتم، شماره دوم، پیاپی 16. صص 161-204.
بدری، مرتضی و نودهی، حسن (1395). »پیش بینی قابلیت های نوآوری براساس سبک رهبری اصیل در آموزش و پرورش». ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره ششم، شماره سه، صص 125-150.
بریس، نیکلا و کمپ، ریچارد و سلنگار، رزمری (1391) «تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS» ، ترجمه خدیجه علی آبادی و سید علی صمدی، ویرایش سوم، تهران: نشر دوران.
سیدنقوی، میرعلی و کاهه، مریم (1393) «نقش رهبری اصیل در بهبود خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان». فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 76. صص 27-1.
کاملی، علی‌رضا و یزدانی، حمیدرضا و نیک‌خواه، روح الله و هژبرافکن، حسن.(1395) «تاثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی». فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی، سال پنجم، شماره 2، پیاپی 18. صص 177-201
قنبری، سیروس و زندی، خلیل و دهقان، اعظم (1395) « تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی». فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هفتم، شماره 22
میرز، لاورنس اس و گامست، گلن و گارینو، ا.جی. (1391) «پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر»، ترجمه حسن پاشا شریفی و دیگران، تهران: رشد. 
میرمحمدی، سیدمحمد و رحیمیان، محمد و جلالی‌خان‌آبادی، طاهره (1391) «رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی». چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 12. صص 34-15
نایبی، هوشنگ (1388) «آمار توصیفی برای علوم اجتماعی»، تهران: سمت.
هادیان نسب، علی و ابراهیم‌پور، مصطفی و نوع‌پسنداصیل، سیدمحمد (1397) «بررسی تاثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی». مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 16، شماره 1. صص 148-117.
Beckman, C.M., Burton, M.D. and O'Reilly, C. (2007). Early teams: The impact of team demography on VC financing and going public. Journal of Business Venturing22(2), pp.147-173.
Brophy, D.J. (1986). Venture capital research. The art and science of entrepreneurship, pp.119-144.
Clark, R., (1987). Venture Capital in Britain, America and Japan. Routledge.
Diddams,M., Chang,G.C(2012) Only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership. The Leadership Quarterly,23,593-603.
Engel, D. and Keilbach, M., (2007). Firm-level implications of early stage venture capital investment—an empirical investigation. Journal of Empirical Finance14(2), pp.150-167.
Erickson, R.J., (1995). The importance of authenticity for self and society. Symbolic Interaction18(2), pp.121-144.
Gardner, W.L., Cogliser, C.C., Davis, K.M. and Dickens, M.P., (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly22(6), pp.1120-1145.
Garman, Andrew N. & Phillips, Frank S. (2006). Assessing Founders to Predict Venture Success: Lessons from Psychologists and Venture Capital Firms. Intl Journal of Public Administration, 29: 525–532
Hassan A & Ahmed F. (2011). Authentic leadership, trust and work engagement. International journal of human and social science. 6 (3): 164-170
Harter, S., (2002). Authenticity.
Hoy, W.K. and Henderson, J.E., (1983). Principal authenticity, school climate, and pupil-control orientation. Alberta Journal of Educational Research.
Isaksson, A., (2006). Studies on the venture capital process (Doctoral dissertation, Handelshögskolan vid Umeå universitet).
Jensen, S.M. and Luthans, F., (2006). Relationship between entrepreneurs' psychological capital and their authentic leadership. Journal of managerial issues, pp.254-273.
Kaplan, S.N. and Strömberg, P., (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts. The Review of Economic Studies70(2), pp.281-315.
Kernis, M.H. and Goldman, B.M., (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in experimental social psychology38, pp.283-357.
Klenke,K(2007) Authentic Leadership:A self, leader, and spiritual identity perspective. International Journal of Leadership Studies,3(1),68-97
Koh, F.C. and Koh, W.T., (2002). Markets and industry—venture capital and economic growth: an industry overview and Singapore’s experience. The Singapore Economic Review47(02), pp.243-267.
Lagan,T.E(2007)Examining authentic leadership: Development of a four dimensional scale and identification of a nomological network. Doctoral dissertation, State University of New York.
Landström, H. ed., (2007). Handbook of research on venture capital. Edward Elgar Publishing.
MacMillan, I.C., Siegel, R. and Narasimha, P.S., (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business venturing1(1), pp.119-128.
Pandey, I.M. and Jang, A., (1996). Venture capital for financing technology in Taiwan. Technovation16(9), pp.499522-514523.
Rah, J., Jung, K. and Lee, J., (1994). Validation of the venture evaluation model in Korea. Journal of Business Venturing9(6), pp.509-524.
Right, T. A. & Cropanzano, R. (2004). The role of psychological wellbeing in job performance: A fresh look at an age-old quest. Organizational Dynamics, 33(4), 338-351.
Silva, J., (2004). Venture capitalists' decision-making in small equity markets: a case study using participant observation. Venture capital6(2-3), pp.125-145.
Stuart, Robert & A. Abetii, Pier. (1987). Start-up Ventures: Towards the Prediction of Initial Success. Journal of Business Venturing 2, 215-230
Tyebjee, T.T. and Bruno, A.V., (1984). A model of venture capitalist investment activity. Management science30(9), pp.1051-1066.
Ulu, F., (2008). VENTURE CAPITAL-Important factors for venture capital investment decisions.
Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S. and Peterson, S.J., (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management34(1), pp.89-126.
Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J., (2010). Psychological Processes Linking Authentic Leadership to Follower Behaviors. The Leadership Quarterly, 21, 901-914.
Zacharakis, A.L. and Meyer, G.D., (1998). A lack of insight: do venture capitalists really understand their own decision process? Journal of business venturing13(1), pp.57-76.
Zhu,W., Avolio,B.J., Riggio,R.E., Sosik,J.J(2011)The effect of authentic transformational leadership on  follower and group ethics. The Leadership Quarterly 22,801-817.

دوره 28، شماره 93
پاییز 1398
صفحه 9-35
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1397