1. مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

صفحه 3-18

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی


2. عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران

صفحه 19-54

ابوالحسن فقیهی؛ نایبعلی پور اصغر


3. الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر

صفحه 49-77

حسین رحمانسرشت؛ افسانه ملکمی


4. بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

صفحه 78-117

محمود ساعتچی


5. مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

صفحه 18-134

کامران فیضی


6. توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

صفحه 135-148

محمد صائبی


7. تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه

صفحه 149-181

حسن دانایی فرد


8. بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

صفحه 182-200

پرویز نوری


9. رویکرد جدید به مدیریت کیفیت

صفحه 201-220

جمشید صالحی صدقیاتی


10. تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری

صفحه 221-252

محسن خوش طینت؛ رافیک باغومیان