1. اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 127-146

10.22054/jmsd.2018.8653

حسین رحمان سرشت؛ مهدی جنیدی جعفری


2. بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 109-124

10.22054/jmsd.2017.8222

امیرحسین امیرخانی؛ فرشته قلعه‌آقا‌بابائی


3. نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 1-32

10.22054/jmsd.2017.7852

فریبرز رحیم نیا؛ سیده نرگس راهنما


4. بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 151-169

10.22054/jmsd.2016.6784

اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی


5. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 125-152

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور


6. بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 135-115

علیرضا شیروانی؛ رسول صریحی اسفستانی


7. رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 137-159

حسن عباس زاده؛ آرش محمودی؛ امیری نوری


8. بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 95-120

علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی


9. نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229

ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی


10. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی


11. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 109-134

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی


12. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 25-46

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور


13. پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی


14. بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی)

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 91-120

حسین گنجی نیا؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ احمد غفارزاده