1. تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 29، شماره 95، بهار 1399

10.22054/jmsd.2020.25311.2436

مهدی یزدان‏ شناس؛ سعید باباخانی


2. تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123

10.22054/jmsd.2017.8444

امین نیک پور


3. رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 73-96

10.22054/jmsd.2017.7856

سیدعلی اکبر افجه؛ زهرا علیزاده فر


4. تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22054/jmsd.2017.7478

محمودرضا اسماعیلی؛ حیدر صیدزاده


5. عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 119-142

10.22054/jmsd.2016.4032

محمدرضا کریمی علویجه؛ سیدمحمدصادق اسحاقی؛ محمد مهدی احمدی


6. تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 101-118

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید علی عمادی پاشاکلایی


7. ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 171-185

شهاب الدین شمس؛ امیر تیمور اسفندیاری مقدم


8. بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 95-120

علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی


9. تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 97-128

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی


10. رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 17-32

سعید صحت؛ امین عطوفی؛ فربد جعفری


11. بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 5-25

شهرناز مرتضوی


12. رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 13-22

شهرناز مرتضوی


13. نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1370، صفحه 17-32

محمود ساعتچی