1. الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی

صفحه 1-21

سید محمد اعرابی؛ میترا دانشپرور


2. حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران

صفحه 25-38

فرح الله رهنورد؛ باقر عباس پور


3. ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

صفحه 39-64

سید محمد زاهدی؛ فرشته لطفی زاده


4. عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان)

صفحه 65-94

مهدی جمشیدیان؛ امیر حسین شریعتی


5. مدلهای ورود به بازارهای بین المللی

صفحه 95-118

زهره دهدشتی شاهرخ


6. مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه همواردی شرکت ایران خودرو)

صفحه 119-148

بهروز قلیچ لی


7. جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی

صفحه 149-172

جعفر باقری نژاد؛ محمدزضا ملاحی