1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2016.11139


2. الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو

صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2016.6645

غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا


3. چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار

صفحه 25-56

10.22054/jmsd.2016.6756

حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ محسن جاجرمی زاده؛ عباس عباسی؛ احمد الهیاری بوزنجانی


4. رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان

صفحه 57-80

10.22054/jmsd.2016.6757

وحید ناصحی فر؛ الهه محمدخانی


5. تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره‌بردارانه و جهت‌گیری استراتژیک

صفحه 81-100

10.22054/jmsd.2016.6758

وحید خاشعی؛ محمدرضا دانشور


6. بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

صفحه 101-121

10.22054/jmsd.2016.6759

سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی؛ حمیده پریشانی فروشانی


7. عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن

صفحه 123-150

10.22054/jmsd.2016.6783

مرتضی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان


8. بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 151-169

10.22054/jmsd.2016.6784

اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی