1. عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی

صفحه 1-27

10.22054/jmsd.2017.7151

سیدمهدی الوانی؛ سعید صفری؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید خدامرادی


2. چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی

صفحه 29-59

10.22054/jmsd.2017.7146

جهانیار بامداد صوفی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امید ارجمند قهستانی


3. جو شرنگ آلود سازمان: مفهوم سازی و سنجش

صفحه 61-80

10.22054/jmsd.2017.7147

مصطفی هادوی نژاد؛ سعیده روستایی


4. مدیریت شایستگی براساس تئوری چشم انداز با رویکرد فازی

صفحه 81-98

10.22054/jmsd.2017.7148

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی سنگبر


5. تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی

صفحه 99-122

10.22054/jmsd.2017.7149

فرج اله رحیمی؛ جیران محمدی؛ هدی پورزارع


6. عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

صفحه 123-145

10.22054/jmsd.2017.7150

حامد دهقانان؛ کریم رحمتی