1. ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهرهوری)

صفحه 1-23

عادل آذر؛ رامین سپهری راد


2. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

صفحه 25-46

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور


3. مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

صفحه 47-77

کامران فیضی؛ علیرضا دانشوران


4. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

صفحه 79-99

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده


5. مدل ایجاد ثروت انسانی ـ سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)

صفحه 101-137

محمود ساعتچی؛ سعیده امیدی


6. تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

صفحه 139-164

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ فاطمه چهراقی؛ آیدین تاج زاده نمین


7. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

صفحه 165-193

هاجر معینی شهرکی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ محسن خادمی