1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2018.11136


2. نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور

صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2018.8925

محمدحسین صبحیه؛ محمد اقدسی؛ مهدی شامی زنجانی؛ حمید حکمیان


3. شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان

صفحه 25-50

10.22054/jmsd.2018.8926

سید یعقوب حسینی؛ مانی آرمان؛ زهرا محمدی زاده


4. عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری

صفحه 51-74

10.22054/jmsd.2018.8927

سید علی اکبر افجۀ؛ وجه الله قربانی‌زاده؛ الهام حیدری


5. تبارشناسی روشهای تحقیق در علوم انسانی در مسیر تمدن ایرانی- اسلامی

صفحه 75-101

10.22054/jmsd.2018.8928

جهانیار بامداد صوفی


6. فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

صفحه 103-141

10.22054/jmsd.2018.8929

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری


7. طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی

صفحه 143-174

10.22054/jmsd.2018.8930

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ محمد یزدانی زیارت