1. تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 29، شماره 95، بهار 1399

10.22054/jmsd.2020.25311.2436

مهدی یزدان‏ شناس؛ سعید باباخانی


2. تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 137-158

10.22054/jmsd.2020.18175.2054

علی حمیدی زاده؛ جبار باباشاهی؛ مریم کنف چیان


3. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


4. تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123

10.22054/jmsd.2017.8444

امین نیک پور


5. بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 101-121

10.22054/jmsd.2016.6759

سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی؛ حمیده پریشانی فروشانی


6. تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 47-72

مرجان فیاضی؛ وحید یوسفیان آرانی


7. ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 1-16

حمید رضا بهرامی؛ رسول صریحی اسفستانی


8. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 81-116

علی صفری؛ فائزه رادی


9. بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 95-120

علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی


10. بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 1-23

اصغر مشبکی اصفهانی؛ زینب رضایی


11. بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 121-143

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود جلائیان دهقانی


12. تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 97-128

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی


13. پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی


14. بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 5-25

شهرناز مرتضوی