1. هماهنگی: معیار صحت

صفحه 3-10

سیدمحمد اعرابی


2. لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب

صفحه 11-33

ناصر میرسپاسی


3. چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی

صفحه 10-53

حسین رحمان سرشت


4. کارایی دولت و خصوصی سازی

صفحه 55-66

جمشید پژویان


5. خصوصی سازی در هندوستان

صفحه 67-82

آرام طاعتی


6. حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

صفحه 83-93

محمدرضا پژوهی


7. سبک شما در مدیریت تعارض چیست

صفحه 95-100

مهدی الوانی


8. آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر؟

صفحه 101-119

علی مفتخر