1. تحقیق: الزام بنیادین انسان کمالخواه

صفحه 1-11

سید محمد اعرابی


2. پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور

صفحه 12-40

سید محمد الوانی؛ حسین ابطحی


3. نقش نواحی پردازش صادرات صنعتی در توسعه اقتصادی و گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه

صفحه 41-68

بهروز هادی زنوز


4. برنامه ریزی استراتژی در آموزش و پرورش

صفحه 69-84

علی تقی پور ظهیر


5. چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک

صفحه 85-132

حسین رحمان سرشت


6. نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل

صفحه 133-154

عبدالرحیم ابراهیمی