1. بحثی بنیانی در تئوری عمومی مدیریت اسلامی

صفحه 1-20

اسفندیار سعادت


2. مدیریت مسائل عمومی

صفحه 21-36

سید مهدی الوانی


3. تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم

صفحه 37-60

احمد مجتهد


4. تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه

صفحه 62-76

عباس محمدزاده


5. چالشهای رقابتی بازار واحد اروپا

صفحه 77-100

حسن قاسمی


6. تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت

صفحه 101-122

داود مدنی


7. خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات

صفحه 123-142

محمود ساعتچی