1. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

صفحه 1-30

سید محمد اعرابی؛ محسن ورزشکار


2. بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه

صفحه 31-59

محمد حمیدی زاده


3. فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثر بخش جهت حفظ، بقاء و توسعه سازمان ها در شرایط محیطی ناپایدار

صفحه 60-86

علیرضا نادری خورشیدی


4. ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی

صفحه 87-110

محمدتقی تقوی فرد؛ حسین عصاره


5. مدل تصمیم گیری برون سپاری خدمات

صفحه 111-134

فرزاد اشرفزاده


6. طراحی مدل ریاضی ارزیابی محیط داخلی و خارجی سسیسستم آموزش علمی-کاربردی (جهت بکارگیری در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک)

صفحه 135-168

محمدرضا اکبری