1. خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران)

صفحه 1-31

سیدمحمد اعرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


2. مسئولیت دولتها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن)

صفحه 33-51

شمس السادات زاهدی


3. جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور

صفحه 53-78

محمدرضا شجاعی


4. عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده داخلی در انتخاب خطوط هوایی

صفحه 79-112

فاطمه یاوری گهر


5. اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی

صفحه 113-138

ابوالحسن فقیهی؛ حبیب الله سالار زهی


6. کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

صفحه 139-161

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی