1. طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

صفحه 1-16

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان


2. تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 17-40

طهمورث حسنقلی پور؛ سید مهدی میری


3. بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

صفحه 41-56

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری


4. بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس

صفحه 57-80

محمد حقیقی؛ کاملیا احتشامی


5. جهانی شدن سازمان ها و ماهیت سازمان های فراملیتی در ساختار شبکه ای

صفحه 81-86

منیژه بحرینی زاده