1. تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد

صفحه 1-16

محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران


2. رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان

صفحه 17-32

سعید صحت؛ امین عطوفی؛ فربد جعفری


3. چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

صفحه 33-65

شمس‌السادات زاهدی؛ محمّد خانباشی


4. عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی

صفحه 33-65

سید یعقوب حسینی؛ سمیرا کریمی


5. رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه‌های توسعه خدمات جدید

صفحه 85-108

سید حبیب الله میرغفوری


6. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

صفحه 109-134

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی


7. پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی

صفحه 135-156

حجت نبوتی؛ امیر صالحی‌پور