1. تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 9-30

10.22054/jmsd.2019.9658

ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار


2. فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 103-141

10.22054/jmsd.2018.8929

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری


3. تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 101-118

10.22054/jmsd.2016.4031

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان


4. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 157-182

10.22054/jmsd.2016.4034

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی


5. ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 105-129

مصطفی کاظمی؛ سمیرا پور


6. تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 59-93