1. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166

10.22054/jmsd.2017.8446

داود حسین پور؛ فاطمه شمس


2. تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 99-122

10.22054/jmsd.2017.7149

فرج اله رحیمی؛ جیران محمدی؛ هدی پورزارع


3. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

دوره 23، شماره 75، زمستان 1393، صفحه 137-159

احمد حسینی؛ فاطمه شمس


4. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 109-134

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی


5. تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 163-193

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی نژاد جونقانی


6. رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 71-86

ناصر صنوبر؛ نسرین مهدی زاده اصل


7. بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت)

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 143-169

غلامرضا اصیلی؛ عباسعلی قدیریان؛ سعید شوال پور


8. ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 87-110

محمدتقی تقوی فرد؛ حسین عصاره