1. تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 101-126

10.22054/jmsd.2018.8652

میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت


2. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166

10.22054/jmsd.2017.8446

داود حسین پور؛ فاطمه شمس


3. تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 125-144

10.22054/jmsd.2017.8445

فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر


4. تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 95-119

داود حسین پور؛ حسین علیزاده


5. تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 95-124

احمد ایزدی یزدان آبادی