1. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری


2. چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 33-65

شمس‌السادات زاهدی؛ محمّد خانباشی


3. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 47-70

فتاح شریف زاده؛ جواد صادقی


4. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی


5. حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1386، صفحه 25-38

فرح الله رهنورد؛ باقر عباس پور


6. تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی