1. عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 135-163

10.22054/jmsd.2019.10108

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی


2. فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 65-85

10.22054/jmsd.2019.9661

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی


3. شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 11-37

10.22054/jmsd.2018.31058.2740

علی شریعت نژاد؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی؛ سید نجم الدین موسوی


4. راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 1-35

سیدمحمد اعرابی؛ حمیدرضا پیرمراد


5. رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ):

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 95-112

علیرضا موغلی


6. مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 189-208

ایرج سلطانی


7. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی


8. نظام انضباطی موقعیتی مبتنی بر نظریه های رهبری موقعیتی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 115-141

قاسم انصاری رنانی


9. بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 75-92

عباس محمدزاده


10. مشاهیر مدیریت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت