1. مدیریت زمان در سازمان تولیدی

صفحه 1-8

نصرالله غفاری


2. ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظامهای اطلاعاتی

صفحه 9-22

شمس السادات زاهدی


3. آشنائی با گات و معرفی E.D.I به عنوان گامی در راستای تجارت جهانی

صفحه 23-29

داوود محب علی


4. نگرشی به صنعت جهانگردی

صفحه 41-51

محمد ولی کیان مهر


5. نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی

صفحه 53-68


6. شناختی از هشت الگوی بازاریابی

صفحه 69-83

عبدالرحیم ابراهیمی