نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله سعی شده است که با ارائه دستور کاری به مدیران، به آنها در تشکیل جلسات کاری و به طور کلی بالابردن کارآئی گروه یاری رساند. با اجرا و در نظر گرفتن نکات مندرج در این مقاله، وظیفه مدیر در زمینه اداره موفق گروهی،ساده میشود. دربخش های مختلف دستورالعمل هائی در رابطه با چرخه مدیریت گروهی ارائه میشود.انتظار می رود که با ملحوظ داشتن این دستورالعملها، بهره وری بیشتر در کار و همکاری نزدیک تر گروهی حاصل گردد. این مهم با توصیف اصولی مثل ارتباطات، اکتشاف، سازماندهی و مشاوره به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مممم


دوره 3، شماره 12
زمستان 1372
صفحه 53-68
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1395