1. تصمیم گیری در نظام ولائی اسلام: بحثی پیرامون مرجعیت و رهبری

صفحه 1-12

حسین باهر


2. مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش دهنده

صفحه 13-37

محمود ساعتچی


3. پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان

صفحه 39-50

بهروز رضایی منش


4. نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟

صفحه 59-81

علی ثقفی


5. تبلیغات و ارتقاء فعالیت های مختلف در سطح بین المللی

صفحه 81-100

عبدالحمید ابراهیمی


6. گرایش ساختاری در طراحی سیستم های اطلاعاتی

صفحه 101-108

شمس السادات زاهدی