1. سازمان های بزرگ اداری و اسلام

صفحه 3-22

کامبیز فرقاندوست حقیقی


2. منشاء و ماهیت دوگانگی های رفتار در سازمان

صفحه 23-36

سید علی اکبر افجه ای


3. مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت

صفحه 37-54


4. تعیین نرخ های صحیح برای تسهیم هزینه های سربار

صفحه 55-70

محمدرضا پژوهشی


5. ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت

صفحه 75-95

شمس السادات زاهدی


6. شناخت وضعیت بازاریابی کشورهای مختلف در 15 سال آتی و توصیه هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور

صفحه 97-110

عبدالرحیم ابراهیمی


7. چگونگی خارج شدن از اقتصاد تک محصولی صنعت نفت با تاکید بر صنعت جهانگردی

صفحه 111-145


8. مقدمه ای بر اصول تدوین و برقراری استانداردهای حسابداری

صفحه 147-176