چگونگی خارج شدن از اقتصاد تک محصولی صنعت نفت با تاکید بر صنعت جهانگردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

به نظر دست اندرکاران امور جهانگردی، پایان قرن حاضر شاهد انقلاب جهانگردی خواهد بود و جهانگردی به صنعت شماره یک جهان بدل خواهد شد. کشور ایران از نظر داشتن آثار و بناهای تاریخی و مناظر زیبا، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و می تواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوی خود جذب نماید. یکی از راه های مهم رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و رسیدن به استقلال اقتصادی توجه به صنعت جهانگردی است. در این مقاله سعی گردیده که اهمیت صنعت جهانگردی، عوامل موثر در توسعه صنعت جهانگردی و نهایتا تسهیلات و امکاناتی که در جهت توسعه صنعت جهانگردی در ایران می بایست فراهم گردد مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the ways of geting out of the economic monoculture oil industry with an emphasis on tourism


دوره 3، شماره 11.10
پاییز 1372
صفحه 111-145
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395